Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ประกาศ ห้ามโพสข้อความหรือคลิปที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือข้อความใดๆ ที่ผิดกฏหมาย  
 
ถึงแม้ว่าการโพสข้อความนั้น จะเป็นการนำมาจากที่อื่นๆก็ตามเช่น Link ต่อไป หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดมาเผยแพร่ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ มีโทษตามกฏหมาย นะครับ ขอให้สมาชิกกีตาร์ไทยทุกท่าน ช่วยระวังส่วนนี้ด้วย ซึ่งถ้าไม่ระวัง Web นี้อาจจะโดนปิดไปด้วย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโพสข้อความนั้นทั้งหมด จะมีโทษด้วยนะครับ


พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดย อัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจ ประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคล ทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒) เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อ ประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทำความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

มาตรา ๑๓ ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)

มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔

มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(๑) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
(๒) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร

หมวด ๒
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการก ระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด และหาตัวผู้กระทำความผิด
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้
(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๔) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราช บัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้า หน้าที่
(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคล ใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้ด้วยก็ได้
(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบราย ละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๙ การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง ทั้งนี้ คำร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทำหรือกำลังจะกระทำการอย่าง หนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อำนาจ ลักษณะของการกระทำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดและผู้กระทำความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคำร้องด้วยในการพิจารณาคำร้องให้ศาลพิจารณาคำร้องดังกล่าวโดยเร็ว เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำเนินการตามคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้ต้องใช้อำนาจ ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) ส่งสำเนาบันทึกรายละเอียดการดำเนินการและเหตุผลแห่งการดำเนินการให้ศาลที่มี เขตอำนาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำเนินการ เพื่อเป็นหลักฐานการทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราช บัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูล คอมพิวเตอร์นั้นเกินความจำเป็น การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสำเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบ วัน เมื่อหมดความจำเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการทำให้แพร่หลายซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในภาคสองลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำร้อง พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่ หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรค หนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการระงับการทำให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ก็ได้

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้มีคำสั่งห้าม จำหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ทำลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ตาม วรรคหนึ่งหมายถึงชุดคำสั่งที่มีผลทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ เว้นแต่เป็นชุดคำสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดคำสั่งดังกล่าว ข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใดความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทำเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ หรือเป็นการกระทำตามคำสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบ วันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษา ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพัน บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอำนาจรับคำร้องทุกข์หรือรับคำกล่าวโทษ และมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เป็นอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรัฐมนตรีมีอำนาจ ร่วมกันกำหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการตามวรรคสอง

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสำคัญ ของการประกอบกิจการ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่น ในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


   สมาชิกแบบพิเศษ   webmaster      30 พ.ค. 53   เวลา 0:45:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 58.64.93.44
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 1  
 
รับทราบครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ปลาร้าคุณป้า      30 พ.ค. 53   เวลา 0:46:00    IP = 111.84.163.9
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 2  
 
รับทราบ

   limpbik      30 พ.ค. 53   เวลา 0:46:00    IP = 124.120.182.249
 


  คำตอบที่ 3  
 
ก็บอกแล้ว.......เตือนแล้ว................55+55555555........

   สมาชิกแบบพิเศษ      RayongMusic      30 พ.ค. 53   เวลา 0:46:00    IP = 124.157.178.173
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 4  
 
รับทราบครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      rutchanon2      30 พ.ค. 53   เวลา 0:49:00    IP = 118.174.45.246
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 5  
 
รับทราบครับผม

รับรองได้เลย ต้องมีคนลองของแน่

   สมาชิกแบบพิเศษ      นาดูร      30 พ.ค. 53   เวลา 0:50:00    IP = 125.26.89.229
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 6  
 
พวกที่โพสๆ.....อะไรๆ.....ที่เกี่ยวเนื่องตามเนื้อหา.............หัดอ่านไว้บ้าง.........

   สมาชิกแบบพิเศษ      RayongMusic      30 พ.ค. 53   เวลา 0:50:00    IP = 124.157.178.173
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 7  
 
รับทราบครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      LeaveMeAlone      30 พ.ค. 53   เวลา 0:53:00    IP = 58.9.59.154
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 8  
 
ยอดเลยครับ^^

   musiclife      30 พ.ค. 53   เวลา 0:54:00    IP = 58.9.159.199
 


  คำตอบที่ 9  
 
ตามนั้นครับ รับทราบจ้า

   สมาชิกแบบพิเศษ      oneclub      30 พ.ค. 53   เวลา 0:56:00    IP = 124.157.145.75
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 10  
 
เบื่อให้พวกโพสเกี่ยวกับการเมือง เเละทำเป็นรู้ดีวิจารณ์หวะ

   joe777      30 พ.ค. 53   เวลา 1:00:00    IP = 61.90.75.203
 


  คำตอบที่ 11  
 
แอบเห็นใจพี่ดู๋ดี๋ ต้องลุกขึ้นมาลบกระทู้กับตั้งกระทู้ตักเตือนตอนดึกๆหาคนช่วยลบเพิ่มไหมครับพี่ แหะแหะ (ไม่ได้หมายถึงผมนะ ผมมันเจ้าระเบียบเกิน)

   สมาชิกแบบพิเศษ      YJM_Strat      30 พ.ค. 53   เวลา 1:10:00    IP = 58.64.99.72
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 
พี่กรครับ ผมเองเคยออกตัวเกียวกับเรื่องนี่ คือเรื่องหัวข้อการเมืองในเวปของพวกเรา เพราะที่นี่เราคือ Guitarthai เช่นเรื่องเคอร์ฟิว ผมตั้งกระทู้ก่อนประกาศใช้ ในกระทู้ผมมันเต็มไปด้วยความขัดแย้ง แต่ทั้งที่จริงผมเป็นห่วงพี่น้องเราในนี่เพราะผมพอจะทราบมาว่าเค้าจะต้องประกาศใช้แน่ๆ และจะยังเรื่องพวกเราต้องนิ่ง เพราะที่นี่เราคือ guitarthai กระทู้นี่ผมโดนเต็มๆในห่วงอารมณ์นั้นผมเข้าใจความรู้สึกของคนในประเทศ เพราะผมก็คือคนไทย บางท่านยังบ่นลอยๆเลยว่าผมพวกนปชหรือเปล่า ผมแสดงความเป็นกลาง ผมยังโดนเลยครับ กระทู้นี่ผมแจ้งทางwebmaster แจ้งลบเองครับ เพราะผมมองว่าสิ่งที่ผมทำ มันไม่ได้ทำให้พี่น้องเราในนี่รู้สึก นิ่งและสงบลงได้บ้าง ผมไม่อยากให้เวปของพวกเราเหมือน
กับพันทิพย์ ห้องราชดำเนิน เพราะที่นั้นมันเต็มไปด้วยความขัดแย้ง

Webmaster ท่านทำถูกแล้วครับ ลอยร้าวในใจของคนไทยมันต้องใช้เวลาเยียวยาอีกนานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

   ปู้ดปาด      30 พ.ค. 53   เวลา 1:30:00    IP = 58.8.71.173
 


  คำตอบที่ 13  
 
รับทราบครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Book Fender      30 พ.ค. 53   เวลา 1:34:00    IP = 125.25.117.194
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
รับทราบครับผม :)

   สมาชิกแบบพิเศษ      มือกีต้าร์หน้าละอ่อน      30 พ.ค. 53   เวลา 1:37:00    IP = 124.121.37.34
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
กระทู้เมื่อสักครู่คิดว่ามีคนแจ้งลบหลายคนมากครับ

พบเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็ควรจะช่วยกันดูแล

   สมาชิกแบบพิเศษ      LeaveMeAlone      30 พ.ค. 53   เวลา 1:43:00    IP = 58.9.59.154
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
555555555555555+
(หัวเราะไรวะเนี่ย)

   enigza25      30 พ.ค. 53   เวลา 6:58:00    IP = 118.172.53.103
 


  คำตอบที่ 17  
 
คร้าบ เดี๋ยวผม เอาการมุ้ง ละกัน ฮี่ๆ

   solotheson      30 พ.ค. 53   เวลา 7:20:00    IP = 124.121.161.79
 


  คำตอบที่ 18  
 
รับทราบครับ

   po-ke bend      30 พ.ค. 53   เวลา 8:25:00    IP = 58.8.175.61
 


  คำตอบที่ 19  
 
รับทราบครับ.......

   สมาชิกแบบพิเศษ      chareef694      30 พ.ค. 53   เวลา 8:48:00    IP = 118.173.60.207
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 20  
 
รับทราบและพร้อมปฏิบัติ ..จริงๆผมก็ไม่เคยทั้งตั้งและไม่เคยตอบกระทู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองในเวปนี้เลยนะ เพราะรู้สึกมันผิดที่ผิดทางยังไงไม่รู้ ....

   12AX7      30 พ.ค. 53   เวลา 8:48:00    IP = 124.157.187.1
 


  คำตอบที่ 21  
 
รับทราบครับ

   ท่านเซ่อร์      30 พ.ค. 53   เวลา 9:34:00    IP = 112.142.85.154
 


  คำตอบที่ 22  
 
หาลูกมือมาช่วยก็ดีนะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      L&M      30 พ.ค. 53   เวลา 9:45:00    IP = 183.88.43.10
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 23  
 
^...........................^
สถานการณ์มัน.........
ใครๆก็อยากพูดถึงครับ
แต่ไม่เคยพูดกันแบบสร้างสรรค์เลย


   bbling      30 พ.ค. 53   เวลา 10:23:00    IP = 183.89.99.44
 


  คำตอบที่ 24  
 
แล้วถ้าเปนรูปล่ะครับ โพสท์ได้ไหม อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มีหลายๆคนในนี้ชอบโพสท์รูปมากกว่าอีก

ยังไงก้อดี รับทราบครับผม

   greatpunk      30 พ.ค. 53   เวลา 10:45:00    IP = 118.173.250.177
 


  คำตอบที่ 25  
 
รับทราบครับ

   Hand      30 พ.ค. 53   เวลา 10:50:00    IP = 58.9.83.46
 


  คำตอบที่ 26  
 
^ ^

   สมาชิกแบบพิเศษ      tumemeng      30 พ.ค. 53   เวลา 12:22:00    IP = 111.84.2.119
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 27  
 
คนปกติเขาก็คงฟังกันเเล้วปฎิบัติ หนักใจเเต่พวกอ่านหนังสือไม่ออกนี่เเหละ

   alot       30 พ.ค. 53   เวลา 12:26:00    IP = 118.173.69.196
 


  คำตอบที่ 28  
 
รับทราบครับ แต่ยาวจนขี้เกียจอ่านเลยครับ 555+

   jaly34947      30 พ.ค. 53   เวลา 14:00:00    IP = 183.89.74.117
 


  คำตอบที่ 29  
 
รับทราบครับ เพราะว่าประเทศเราถูกควบคุมโดย รัฐบาลเผด็จการณ์ ที่ถูกควบคุมโดยกองทหารเเละพวกอำมาตย์ ความคิดล้าหลัง จึงคอยจะปิดหูปิดตาประชาชนให้ได้รับสื่อด้านเดียว

ก็หวังไว้ว่าอีกไม่นานเมืองไทยจะได้ประชาธิปไตย พวกเราคงจะออกความเห็นต่างๆได้โดยราบรื่นครับอย่างราบรื่น

   SolarNight      30 พ.ค. 53   เวลา 14:03:00    IP = 209.107.204.13

User ID นี้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว  
 


  คำตอบที่ 30  
 
รับทราบครับ เพราะว่าประเทศเราถูกควบคุมโดย รัฐบาลเผด็จการณ์ ที่ถูกควบคุมโดยกองทหารเเละพวกอำมาตย์ ความคิดล้าหลัง จึงคอยจะปิดหูปิดตาประชาชนให้ได้รับสื่อด้านเดียว

ก็หวังไว้ว่าอีกไม่นานเมืองไทยจะได้ประชาธิปไตย พวกเราคงจะออกความเห็นต่างๆได้โดยราบรื่นครับอย่างราบรื่น

SolarNight 30 พ.ค. 53 เวลา 14:03:00 IP = 209.107.204.13

-----------------------------------------------------------------------------------------


??????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????

   สมาชิกแบบพิเศษ      LeaveMeAlone      30 พ.ค. 53   เวลา 15:41:00    IP = 58.9.38.67
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 31  
 
รับทราบครับ   Saverum      30 พ.ค. 53   เวลา 15:58:00    IP = 58.64.77.79
 


  คำตอบที่ 32  
 
มาเเล้วๆ
เดี๋ยวเกิดการเปิดประเด็น

   Love_Diver      30 พ.ค. 53   เวลา 18:12:00    IP = 180.183.123.250
 


  คำตอบที่ 33  
 
เขาห้ามแล้ว...ยังแสดงความเห็นง่าวๆ..ที่เขาห้ามอีก..มันจะตายหรือไงถ้าไม่ได้พูดเนี้ย..เจ้าของบ้านเขาห้ามก็ควรเคารพและปฎิบัติตาม แต่ยังอุตส่าห์เขียนความเห็นทางการเมืองแบบง่าวได้ใจออกมาอีกจนได้ เฮ้อ..มนุษย์พันธ์นี้

   ViT_JungLai      30 พ.ค. 53   เวลา 19:33:00    IP = 125.24.237.106
 


  คำตอบที่ 34  
 
มีลองของมาแล้ว 1

   สาริศ      30 พ.ค. 53   เวลา 20:02:00    IP = 124.120.199.163
 


  คำตอบที่ 35  
 
รับทราบครับ เพราะว่าประเทศเราถูกควบคุมโดย รัฐบาลเผด็จการณ์ ที่ถูกควบคุมโดยกองทหารเเละพวกอำมาตย์ ความคิดล้าหลัง จึงคอยจะปิดหูปิดตาประชาชนให้ได้รับสื่อด้านเดียว

ก็หวังไว้ว่าอีก ไม่นานเมืองไทยจะได้ประชาธิปไตย พวกเราคงจะออกความเห็นต่างๆได้โดยราบรื่นครับอย่างราบรื่น

SolarNight 30 พ.ค. 53 เวลา 14:03:00 IP = 209.107.204.13

เค้าห้ามก็ยังไม่ฟังไอ้พวกฝักใฝ่คอมมิวนิสต์

   mebmeb  30 พ.ค. 53   เวลา 20:14:00    IP = 125.27.204.143
 


  คำตอบที่ 36  
 
คต 33 34 35 พวกนายไม่รุ้อะไรเหรอ ชาวงนี้ก็เพลาๆเรื่องการเมืองหน่อยไม่ต้องเอามาพูดจะตายเหรอ

เอาไว้รอให้บ้านเมืองสงบกว่านี้เราค่อยมาถกเถียงกันใหม่ก็ได้ครับ

   SolarNight      30 พ.ค. 53   เวลา 20:31:00    IP = 209.107.217.5

User ID นี้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว  
 


  คำตอบที่ 37  
 
รับทราบ และน้อมรับครับ

   DIMMU-BORGIR      30 พ.ค. 53   เวลา 20:57:00    IP = 180.180.140.58
 


  คำตอบที่ 38  
 
ผมว่า Webmaster ใจดีเกินไปนะครับ ไม่ค่อยจะลงโทษเด็ดขาด

   jaly34947      30 พ.ค. 53   เวลา 21:40:00    IP = 183.89.74.117
 


  คำตอบที่ 39  
 
รับทราบครับผม
เว็บดนตรีนะครับ ไม่ใช่เว็บการเมือง

   araon      30 พ.ค. 53   เวลา 22:07:00    IP = 125.27.28.247
 


  คำตอบที่ 40  
 
ขนาดห้ามยังมีเสี่ยวโผล่มาอีก...

   สมาชิกแบบพิเศษ      toysangz      30 พ.ค. 53   เวลา 22:52:00    IP = 124.120.20.137
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 41  
 
อยากให้ทางเวปแบนพวกลองของโชว์หน่อยครับ

กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีบางคนคิดว่าแน่กว่ากฎหมายครับ

   C_F_T      31 พ.ค. 53   เวลา 0:11:00    IP = 112.142.168.114
 


  คำตอบที่ 42  
 
SolarNight น่าสงสาร ชาตินี้คงไม่หายโง่....

   TTong      31 พ.ค. 53   เวลา 0:31:00    IP = 119.31.126.70
 


  คำตอบที่ 43  
 
ครับ

   AKMD      31 พ.ค. 53   เวลา 1:36:00    IP = 58.9.98.54
 


  คำตอบที่ 44  
 
เตือนกันกี่ทีแล้ว ก้ยังมีพวกที่ " ยังไม่วาย "

พวกเราคงได้แค่ช่วยกันสอดส่องดูแลเท่านั้น
ถ้าเห็นว่ากระทู้ไหนไม่เหมาะสม ก็จะรีบแจ้งเว็บมาสเตอร์ทันที

   cross      31 พ.ค. 53   เวลา 7:23:00    IP = 202.28.183.10
 


  คำตอบที่ 45  
 
ฮ่าๆๆๆๆ

ต่างคนต่างความคิด อาศัยบ้านใครก็เกรงใจเจ้าของบ้านนิดนึงนะจ๊ะ

   flipper      31 พ.ค. 53   เวลา 15:12:00    IP = 124.122.139.246
 


  คำตอบที่ 46  
 
โห้!! คต. 29

นายเจ๋งวะ เอา ไปเลย 5 กะโหลก
5555555+
ชอบคนตรงๆครับ

   enigza25      1 มิ.ย. 53   เวลา 0:35:00    IP = 118.172.95.13
 


  คำตอบที่ 47  
 
ผมขอน้อมรับ ทำตาม พรบ.ครับ
(แต่ชอบคำตอบ ที่ 29 ครับ พูดตรงดี)

   barbarbow      2 มิ.ย. 53   เวลา 7:35:00    IP = 119.42.124.202

User ID นี้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว  
 


  คำตอบที่ 48  
 
เจ๋งๆ

   ิbirdsk_gt      2 มิ.ย. 53   เวลา 8:20:00    IP = 125.27.216.36
 


  คำตอบที่ 49  
 
รับทราบครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Baracuda      4 มิ.ย. 53   เวลา 11:02:00    IP = 124.121.136.25
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 50  
 
แสดงว่า ถ้าเป็นเรื่องการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมายโพสได้
ok รับทราบ

   หน้าตาดี(แต่ไม่หล่อ)      20 ก.ค. 53   เวลา 16:27:00    IP = 58.9.21.132

User ID นี้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว  
 


  คำตอบที่ 51  
 
.
ถ้าไม่ผิดกฎหมายแต่ดันผิดกฎหมา
โพสได้ไหมครับ
ตอบด้วย จะได้วางตัวถูก   หน้าตาดี(แต่ไม่หล่อ)      20 ก.ค. 53   เวลา 16:31:00    IP = 58.9.21.132

User ID นี้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว  
 


  คำตอบที่ 52  
 
ข้าทราบ

   ท่านเคร้าเซอร์ จูเนียร์ ที่2      25 ก.ค. 53   เวลา 18:29:00    IP = 124.121.42.228
 


  คำตอบที่ 53  
 
รับทราบ ฮะ

   สมาชิกแบบพิเศษ      นรวีร์      30 ก.ค. 53   เวลา 20:54:00    IP = 118.173.100.171
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 54  
 
รับทราบครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      thi batstorm      6 ส.ค. 53   เวลา 6:39:00    IP = 183.89.178.87
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 55  
 
ทราบและปฏิบัติตามครับ
มันต้องเด็ดขาดเรื่องแบบนี้

   สมาชิกแบบพิเศษ      คำสาปร้าย      10 ส.ค. 53   เวลา 0:47:00    IP = 117.47.131.128
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 56  
 
รับทราบครับ
....................

   ท้าวแตงโม      21 ส.ค. 53   เวลา 22:17:00    IP = 124.157.144.94
 


  คำตอบที่ 57  
 
love thailand very much

   reypong      29 ส.ค. 53   เวลา 2:08:00    IP = 183.89.107.38
 


  คำตอบที่ 58  
 
ครับ

   น้ำใสจริงใจEpisode9      4 ต.ค. 53   เวลา 15:56:00    IP = 209.107.204.200
 


  คำตอบที่ 59  
 
แตกต่าง_________ แต่_________ไม่แตกแยก

และ_____ ไม่แตกใน____________ ????

   cmbrutalhead      20 ต.ค. 53   เวลา 4:42:00    IP = 113.53.82.145
 


  คำตอบที่ 60  
 


โชโล อย่างเทพ

   themono3  27 พ.ค. 54   เวลา 5:08:00    IP = 183.89.210.85
 


  คำตอบที่ 61  
 
รับทราบ

   kopoo12  28 ส.ค. 54   เวลา 3:00:00    IP = 110.171.21.151
 


  คำตอบที่ 62  
 
ทราบด้วยคน

   สมาชิกแบบพิเศษ      athikom      6 ต.ค. 54   เวลา 20:58:00    IP = 223.206.121.90
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 63  
 
[img]http://image.free.in.th/z/ij/pitdterm3.png[/img]

หัวข้อ ปิดเทอมทำไรดี...อ่ะลองนี้ ดูหนัง+การ์ตูน+บอลสดออนไลน์ FREE ชัดๆเทพ1080p คลิ๊กเดียวดูได้เลย เทพมากหัวข้อ ดูบอลสด หนัง ละคร แบบ HD1080p-720p ไม่ต้องติด Dreambox ดูมันออนไลน์ได้เลยถ้าขี้เกียจอ่านก็ เข้าไปที่นี้ได้เลย [url]http://www.movienet.ws[/url]เคยดู youtube ไหม คลิ๊กแล้วดูได้เลย เค้าเอาหลักการนี้มาทำระบบดูหนังผ่านเนท ปรับความคมชัดแบบสูงๆ เป็น Hidefinition 1080p หรือ 720p แต่สามารถดูได้

ผ่านเนทไฮสปีดบ้านเรา ความชัดระดับเทพ มันไม่จุใจเท่ากับ การที่เค้ามีรายการเป็นหมื่นๆเรื่องให้คุณดู เอาเป็นว่าผมรู้ว่าพวกคุณ เคยโหลดบิทและคิดว่าบิทเป็นสุดยอดของการดูหนังในยุคนี้

ผมแนะนำให้คุณลองดู โปรแกรมนี้ แล้วคุณจะรู้ว่า 4-5ปีที่ผ่านมา ที่อยู่กับยุคที่ต้องมานั่งรอข้ามวันข้ามคือ เพื่อดูหนังไฮเดฟ มันจบแล้วหละ ยกเว้นคุณยังอยากอยู่ในยุคนั้น

[img]http://image.free.in.th/z/iz/pitdterm1.png[/img]

[img]http://image.free.in.th/z/iv/pitdterm2.png[/img]ดูจากภาพแล้วคุณจะเข้าใจเอง...เราเปรียบเทียบให้ดูที่สุดของการดูหนัง ณ ปัจจุบัน พวกเช่าแผ่น ซื้อแผ่น ไม่ขอเอ่ยถึง

อธิบายไปเยอะ หลายรอบแล้ว คิดว่าคงไม่ได้อ่านกัน

รอบนี้อธิบายสั้นๆแล้วกัน

1. ดูหนังไฮเดฟ ระดับ 1080p ออนไลน์ คิดเอาเองหนังที่ต้องโหลดเป็นชาติแต่ที่นี้ คลิ๊กปุ๊ปดูได้ปั๊ป

2. ดู ถ่ายทอดสดบอลพรีเมียร์ ออนไลน์ดูผ่านเนท...

3. ที่เหลือ ไม่มีอะไรมากก็แค่หนัง การ์ตูนละคร รวมๆกัน สี่หมื่นเรื่อง

4. มีบริการดาว์นโหลดตรงให้แล้ว

5. คลังหนังสือการ์ตูนออนไลน์ ที่เยอะที่สุดในประเทศ (อย่าเถียง ถ้ายังไม่ได้ลองดู)

6. คาราโอเกะออนไลน์ ต่อไมค์ร้องได้เลยโปรแกรมนี้เค้าเทพของจริงครับ...ไม่ใช่เว็บประเภท เอาหนังจาก youtube มารวมๆ เยอะๆ

แบบนั้น ไม่ต้องไปเข้าหรอก ผมก็ search เป็นดูจาก ยูทูป เอ็มไทยอ่ะลองดูเอาเอง ชอบไม่ชอบ ติชมได้ สมัครไม่ได้ โทรไปที่ ศูนย์ hotline 087-997-7894

โทรไป แบบคนปกติโทรน่ะครับเข้าไปที่นี้ได้เลย [url]http://www.movienet.ws[/url][b]อธิบายวิธีการสมัคร..จะได้ไม่ไปเกรียนแตก[/b]

1. โหลดโปรแกรม Movienet Applicaition ไปลงเครื่องก่อน

2. โหลดเสร็จจะได้ Zipfile เปิดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมซะตามขั้นตอน 2 ขั้นตอน

3. ติดตั้งเสร็จเข้าโปรแกรมผ่านทางไอคอนกลมๆ สีเขียวๆ

4. เข้าไปแล้วเจอ Alert อะไรให้กด Ok ไป เจอประกาศให้กดปิดประกาศ

5. เข้าไปที่หน้าสมัครสมาชิก แล้วทำการสมัครซะ (กรอกข้อมูลตามจริง อย่าเกรียน)

6. สมัครเสร็จลอกอินได้เลยลองแล้วไม่พอใจก็ลบโปรแกรมออกไป...ลองซะ ไม่รู้อะไรเลยก็โทรไปถามทีมงานเอา

มีเบอร์ไว้ให้แล้ว
   num22  16 ต.ค. 54   เวลา 13:04:00    IP = 183.182.114.226
 


  คำตอบที่ 64  
 
11

   axis      24 ธ.ค. 54   เวลา 20:18:00    IP = 118.174.64.37
 


  คำตอบที่ 65  
 
คำตอบที่ 63

เนี่ย....เข้าข่ายนะเนี่ย.....มันลองของนี่หว่า.....

   ยออด      14 ม.ค. 55   เวลา 14:47:00    IP = 27.130.163.138
 


  คำตอบที่ 66  
 
รับทราบครับ

   p15      20 ม.ค. 55   เวลา 16:13:00    IP = 61.90.116.98
 


  คำตอบที่ 67  
 
ขอความเห็น Lavish Steve Vee หน่อยครับ ฟลอยโรสรุ่นนี้จะเอาอยุ่ไหมครับ

   sumanott  14 เม.ย. 55   เวลา 12:42:00    IP = 171.100.222.6
 


  คำตอบที่ 68  
 
รับทราบครับ

   p15      31 พ.ค. 55   เวลา 16:38:00    IP = 125.25.96.200
 


  คำตอบที่ 69  
 
^____^

   dinnammunn      23 ธ.ค. 55   เวลา 21:20:00    IP = 180.180.168.31
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket