Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ** ทางสายกลาง ** & vdo ธนญชัย ศรศรีวิชัย- Dream Rangers ( อยากให้ดูกันครับ )  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 3:32:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 1  
 
** ทางสายกลาง **

ทางสายกลาง

พุทธวัจน: มัชฌิมาปฏิปทา

ทางสายกลาง คือ ข้อปฏิบัติที่ไม่ดิ่งไปหาสุดโต่งสองอย่าง ได้แก่ การประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลาย (กามสุขัลลิกานุโยค) และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบาก (อัตตกิลมถานุโยค) หรืออาจกล่าวว่า ทางสายกลาง ก็คือ ทางแห่งความไม่ยึดติดนั่นเอง

นิพพาน หรือความปล่อยวางความยึดติดกับสรรพสิ่งทั้งปวง ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะถ้ายาก แปลว่าไม่ปล่อยวาง เนื่องจากการปล่อยวางก็คือ การไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ไม่ต้องไปสนใจ ไม่ต้องไปให้ค่าให้ความหมาย ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมัน

แต่ผู้ปฏิบัติจำนวนมากกลับปฏิบัติเพื่อคอยระวังรักษาจิต อยากให้จิตสงบ จิตว่าง เมื่อจิตไม่สงบจิตไม่ว่าง ก็ไม่พอใจ คอยกระทำจิตให้กลับมาสงบมาว่างตามความต้องการแห่งตน ไม่ตรงต่อการปล่อยการวาง ที่ว่าจิตจะสงบไม่สงบก็ช่าง จิตจะดีไม่ดีก็ช่าง ไม่ต้องไปคอยแทรกแซง มันก็ผ่านของมันไปเองอยู่แล้ว เพราะทุกอย่างล้วนอนิจจัง ควรแจ้งว่า “สิ่งใดมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา” ไม่ต้องไปทำตนให้ลำบากเปล่าๆ จึงค่อยตรงกับทางสายกลาง ที่องค์พุทธะได้ตรัสสอนไว้

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง: นิพพานไม่เนื่องด้วยความพยายาม

เจริญพร
พระต่อศักดิ์ วชิรญาโณ
วัดร่มโพธิธรรม ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190
www.rombodhidharma.com

http://board.palungjit.com/f14/**-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-**-327717.html

   rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 3:36:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 2  
 

หลักหัวใจพรหมจรรย์

หลักที่จะต้องสังวรและปฏิบัติ 23 ประการ

๑๑. จะต้องพิจารณาให้เห็นชีวิตนี้ถูกไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา

๑๒. จะต้องพิจารณาให้เห็นความตายอยู่แค่ปลายจมูก

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28848&sid=f33f5bf633ec739682735628b0f58091


   rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 3:39:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 3  
 
พระธรรมวิสุทธิกวี

เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร

ลักษณะของคนที่น่ารัก

• เป็นคนเสียสละ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น คือใครก็ตามถ้ามีน้ำใจเป็นนักเสียสละ ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวรู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ย่อมเป็นที่รัก ที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายโดยทั่วไป เพราะการให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ และผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย การเป็นคนเสียสละหรือนักเสียสละในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการเสียสละเงินทอง หรือวัตถุสิ่งของเท่านั้น หากแต่หมายถึง การเสียสละกำลังกาย เสียสละกำลังสติปัญญาช่วยเหลือกิจการของผู้อื่นหรือสาธารณกุศลโดยส่วนรวมหรือแม้แต่ชีวิตก็สละได้ เมื่อมาคำนึงถึงความยุติธรรมและความถูกต้อง แต่ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวเอง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ แปลความว่า

นรชนพึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ

พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต

เมื่อระลึกถึงธรรม พึงสละทุกอย่าง

คือ ทั้งทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต

นอกจากเสียสละแล้ว คนที่น่ารักต้องไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นด้วย คือไม่เห็นแก่ได้ หรือความสะดวกสบายส่วนตนแต่ฝ่ายเดียว ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย แต่คนที่มีลักษณะขี้เหนียว ไม่เห็นใจเพื่อนมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉาน เป็นคนเห็นแก่ตัว และเอารัดเอาเปรียบก็ย่อมเป็นที่เกลียดชัง

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28712&sid=f33f5bf633ec739682735628b0f58091


   rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 3:45:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 4  
 
พุทธศาสนสุภาษิต

คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง.

หมวดธรรม

คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง.

6) ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว หายโศก หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง ละกิเลสเครื่องรัดแล้วทั้งปวง ย่อมไม่มีความเร่าร้อน.

7) พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ เมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ เมื่อคำนึงถึงธรรม พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิตทุกอย่าง.

lhttp://www.baanjomyut.com/10000sword/buddhist_proverb/section08.html


   rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 3:55:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 5  
 
ธรรมโอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ธัมมวโรวาท

-ถ้าหากมีธรรมะ มีสติปัญญา มันก็สามารถที่จะเกิดความสงบ ความสบาย ความละ ความถอนได้

-การพึ่งธรรมะเพื่อความสุข ความสงบ ความสบายจากภายใน ไม่ใช่เราฟังเพียงเพื่ออานิสงส์ คือหวังบุญหวังกุศลจากการฟังเท่านั้น ฟังเพื่อปฏิบัติจิตใจของเราที่มันมืดบอดให้สว่างไสว ให้เข้าใจในธรรมะ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28984


   rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 3:57:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 6  
 
ธรรมะของพระครูญาณวิศิษฐ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

• เจออุปสรรคอะไร เราก็ต้องสู้ ถ้าเรายอมแพ้เอาง่าย ๆ เราจะต้องแพ้ อยู่เรื่อยฯ

• ข้างในเราก็ต้องแกร่ง มีอะไรมากระทบ เราจะได้มีหวั่นไหว

• ให้พกหิน อย่าพกนุ่นฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28983


   rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 3:59:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 7  
 
๙ มงคล

๕.บ้านมงคล หมายถึง การจัดบ้านเรือนของเราให้สะอาดสะอ้าน ไม่รกเป็นรังหนู ถ้าหากในรอบปีที่ผ่านมา เราอาจวางสิ่งของเสื้อผ้า ฯลฯ สุมจนเป็นกองขยะตามจุดต่างๆในห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว หรือห้องรับแขก ก่อนปีใหม่หรือวันใดวันหนึ่งควรหาทางสะสาง และจัดเก็บบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะบ้านเรือนที่โล่งสะอาด เรียบร้อย ก็เป็นการจัดฮวงจุ้ยที่ช่วยเสริมให้ผู้อยู่อาศัยให้เกิดความปลอดโปร่ง สบายใจ ไม่อึดอัด หงุดหงิด เพราะหาของไม่เจอหรือเดินไปไหนในบ้านก็เตะโน่นชนนี่ เหมือนมีอุปสรรคขัดขวางตลอดเวลา บ้านที่สะอาดมีระเบียบเรียบร้อย จึงเป็นมงคลข้อที่ห้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28791


   rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 4:03:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 8  
 
รายการธรรมสวัสดี 2 ก.ย. 54

   rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 4:07:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 9  
 
ธนญชัย ศรศรีวิชัย- Dream Rangers

ปล. โฆษณานี้ดีมากๆ อยากให้ดูกันครับ ใครที่ท้อก็ขอให้สู้ต่อไปครับ

   rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 4:10:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 10  
 
ขอบคุณครับ...

   gula101      24 ก.พ. 55   เวลา 4:42:00    IP = 182.52.37.50
 


  คำตอบที่ 11  
 
ขอบคุณครับ กำลังท้อๆอยูพอดีเลยครับเมื่อวานโดนครูแบนไม่ให้วงผมได้เล่นเปิดตึกใหม่วันนี้ เพียงเพราะพวกผมไม่ได้เรียนดนตรีในโรงเรียน เค้ากันที่ไว้ให้เด็กเค้าครับ ได้ดูหนังโฆษณาดีดีทำให้มีกำลังใจก่อนไปโรงเรียน ธรรมสวัสดีครับ

   loveger      24 ก.พ. 55   เวลา 5:09:00    IP = 171.4.239.95
 


  คำตอบที่ 12  
 
ธรรมะ สวัสดี ครับ........

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      24 ก.พ. 55   เวลา 6:13:00    IP = 223.207.71.193
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
อุปสรรคจะทําให้เราเเกร่งขึ้นครับน้อง loveger คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ไม่มีใครที่ไม่่เคยอุปสรรคครับ ยังไงพี่ก็ขอให้น้อง loveger ตั้งใจฝึกฝนต่อไปครับ เเล้วซักวันจะเป็นของเราเอง ยังไงน้อง loveger ก็อย่าไปโกรธคุณครูท่านเลยครับ บางทีคุณครูท่านอาจจะมีเหตุผลของท่านก็ได้ เอาน่ะ ยังไงน้อง loveger ก็ตั้งใจฝึกต่อไปอย่างที่ทําในทุกวัน เเล้วในอนาคต สิ่งที่ดีๆจะเข้ามาน้อง loveger เองครับ พี่จะขอเป็นกําลังใจให้นะครับ เป็นเด็กดีครับน้อง loveger สู้ๆครับ

   rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 10:16:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 14  
 
ขอบคุณครับ ผมเองพยายามไม่ยึดติดในหลายๆเรื่อง ได้บ้างไม่ได้บ้าง....

   สมาชิกแบบพิเศษ      ซาตาน      24 ก.พ. 55   เวลา 11:25:00    IP = 113.53.245.50
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
เรื่องไม่ยึดติดในเรื่องต่างๆจะง่ายขึ้นถ้าคุณ ซาตาน หันมาปฎิบัติธรรมครับ เรื่องปฎิบัติธรรมไม่ใช่มีเเค่การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทําจิตใจให้สงบ จริงๆมีมากกว่านั้นครับ เเต่ยังไงคุณ ซาตาน ก็ลองหันมาสวดมนต์ นั่งสมาธิ เเผ่เมตตาทุกวันก่อนก็เเล้วกันครับ เเล้วเราจะค่อยๆละได้เรื่อยๆครับ ถ้่าสนใจก็หันมาปฎิบัติได้เลยนะครับ ถ้าคุณ ซาตาน ปฎิบัติอยู่เเล้วในทุกวัน ผมก็ขออนุโมทนาด้วยครับ

   rockonyou      24 ก.พ. 55   เวลา 11:45:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 16  
 
++

   พายุลูกเห็บ      24 ก.พ. 55   เวลา 21:01:00    IP = 124.121.187.222
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนาครับทุกคน ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      5 มิ.ย. 63   เวลา 7:57:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket