Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  การพัฒนาตนเองให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      24 ก.ย. 55   เวลา 3:43:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 1  
 
การพัฒนาตนเองให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์

สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย. การสั่งสมบุญนำสุขมาให้.

คนเราทุกคน ตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาก็เร่าร้องเรียกหาสิ่งที่ต้องการจากพ่อแม่ อาทิ นมแม่ ผ้าอ้อม เปล บ้าน ยาแก้ไข้และวัคซีนแก้โรค จัดเป็นหมวดหมู่ว่า ปัจจัย ๔ ต่อเนื่องจากวัยเยาว์มาแล้ว เมื่อเติบใหญ่ดูแลตัวเองได้ ก็ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงกายเลี้ยงใจด้วยน้ำพักน้ำแรงของตน แสวงหาสิ่งของจำเป็นจนถึงบำรุงบำเรอตนให้สะดวก สุข สบาย ยิ่งขึ้นตามลำดับ ตามกระแสนิยม อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ รถยนต์ เครื่องประดับ อาหารรสเลิศ ฯลฯ จะสังเกตได้ว่า ความอยากมี อยากได้ของเรานั้นไม่มีที่สิ้นสุด เป็นส่วนเกิน เกินกว่าคุณค่าของชีวิตหนึ่ง ๆ ที่จะต้องใช้สอย ไม่เพียงวัตถุเท่านั้น แต่สั่งสมซึ่ง โลภะ โทสะ โมหะ เข้าอีกด้วย ชีวิตจึงเต็มไปด้วยความรกรุงรัง ยิ่งสั่งสม ยิ่งหนัก ยิ่งคับ ยิ่งแคบ ยิ่งทุกข์มาก ยิ่งห่างไกลความสุข

การสั่งสมอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบัน แต่เป็นการสั่งสมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ เป็นการสะสมที่ ยิ่งสั่งสมยิ่งเบา ยิ่งโปร่ง ยิ่งโล่ง ไม่มีเกิน ไม่มีขอบเขต ควรขวนขวายเป็นนิจ นำไปความสุขสงบ สันติ และอิสระในชีวิตอย่างหาใดเปรียบ แตกต่างจากการสั่งสมแบบที่กล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง

การสั่งสมนี้ คือ การสั่งสมบุญ การหมั่นประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงาม ตามหลักการของพระพุทธศาสนา รู้จักสั่งสมบุญด้วยการแบ่งปันสิ่งของที่เหลือกินเหลือใช้ การให้นี้ช่วยลดความเห็นแก่ตัว ทำให้มองเห็นคุณค่าของผู้อื่นและมีความสุขในการอยู่ร่วมกันกับสังคม สองคือ รู้จักสั่งสมบุญด้วยการรักษาศีล มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฏของคนหมู่มาก สร้างบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมที่จะพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป สุดท้ายต้องรู้จักสั่งสมบุญด้วยการภาวนา ฝึกอบรมจิตใจให้สูงขึ้น เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสจากภายใน มองเห็นทุกสิ่งรอบการได้อย่างแจ่มชัดและวินิจฉัยอย่างแยบคายด้วยปัญญา พัฒนาตนให้เป็นผู้เจริญ นำความไพบูลย์ สมบูรณ์ สุข เกษม มาสู่ตนและสังคม

สรุปความว่า การที่เราจะมีความสุขทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ เกิดมีจากการสั่งสมบุญทั้งสามที่กล่าวไว้ข้างต้นทีละเล็กละน้อย เป็นการมองหาความสุขที่มีอยู่ใกล้ตัว สุขที่จะให้
สุขที่จะดูแลและพัฒนาตนให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36634

   rockonyou      24 ก.ย. 55   เวลา 3:52:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 2  
 
อุ ป กิ เ ล ส ๑๖

การพิจารณาจิต คือ ตามรู้จิตตลอดกาลตลอดเวลา
ทั้งเมื่ออยู่ในอิริยาบถตามปกติและเมื่อตั้งใจปฏิบัติ

เมื่อเราตั้งใจพิจารณา ตามดูจิตแล้ว เราจะมองเห็นอาการของจิตต่าง ๆ
ทำให้เข้าใจจริตนิสัยของตัวเองมากขึ้น
เมื่อเราเข้าใจตัวเอง ยอมรับตัวเองตามความเป็นจริง
ก็จะเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
คือเมื่อรู้สึกตัวแล้ว ก็จะไม่หลงไปตามอารมณ์

จิตเดิมแท้ของเราทุกคนเป็นประภัสสร บริสุทธิ์ผ่องใสโดยธรรมชาติ
แต่กิเลสเป็นอาคันตุกะที่จรเข้ามาครอบงำจิต ทำให้จิตเศร้าหมอง

กิเลสหรืออกุศลมูล อันได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ
เมื่อมีเหตุปัจจัยประสมประสานกันแล้วก่อตัวขึ้นมาเป็นอุปนิสัยต่าง ๆ
มี ๑๖ ลักษณะเรียกว่า อุปกิเลส ๑๖ ได้แก่

๑. อภิชฌมวิสมโลภะ

คือความละโมภ อยากได้ อยากมี อยากเป็นอย่างไม่รู้จักพอ เห็นแก่ได้จนลืมตัว

๒. พยาบาท

คือ ความคิดร้าย มุ่งจะทำร้ายเขา ใครพูดไม่ถูกใจก็คิดตำหนิเขา คิดจะทำร้ายฆ่าเขาก็มี
บางครั้งทำร้ายผู้อื่นไม่ได้ ก็หันมาตำหนิตัวเอง ทำร้ายตัวเอง จนฆ่าตัวตายก็มี
ซึ่งเป็นเพราะอำนาจพยาบาท เป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะ

ปล. อ่านคําสอนถัด ๆ ไปได้ในวันต่อ ๆ ไปครับ อนุโมทนาครับ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37021

   rockonyou      24 ก.ย. 55   เวลา 3:56:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 3  
 
ธรรมของพุทธมามกะ (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

พึงเป็นผู้ซื่อตรงในท่านผู้ที่ตนภักดี และในผู้ที่ตนคบด้วย ในการงานอันเกี่ยวกับผู้อื่น
อย่างนี้เรียกว่า ผู้มีสัตย์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37739&sid=d2d5cc5e3ef1ca2b32a99c383143d81b


   rockonyou      24 ก.ย. 55   เวลา 3:58:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 4  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-48.html


   rockonyou      24 ก.ย. 55   เวลา 4:00:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 5  
 
สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

จับแพะชนแกะ
ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อให้ลุล่วงก็ไป

http://www.baanjomyut.com/library_2/thai_proverb_proverbial_aphorism/index.html


   rockonyou      24 ก.ย. 55   เวลา 4:02:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 6  
 
ภาษิตจีนโบราณ

ยามให้ไม่ควรคิด ยามรับควรตอบแทนคุณ

http://www.baanjomyut.com/10000sword/chinese_poem.html

   rockonyou      24 ก.ย. 55   เวลา 4:03:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 7  
 
vdo เพราะพ่อเหนื่อยหนักหนามามากแล้ว ๔๓

@ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน @   rockonyou      24 ก.ย. 55   เวลา 4:06:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 8  
 
ขอบคุณครับ....

   gula101      24 ก.ย. 55   เวลา 5:05:00    IP = 1.4.138.16
 


  คำตอบที่ 9  
 
vdo ชีวิตที่เร่งรีบ ปฏิบัติอย่างไร

   rockonyou      24 ก.ย. 55   เวลา 5:19:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 10  
 
คมธรรม ประจำวัน - ฝืนใจ............

ธรรมะ สวัสดี ครับ..........

อนุโมทนาครับ ท่าน rockonyo

http://www.youtube.com/watch?v=PRlLZ-WpmUw&feature=related

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      24 ก.ย. 55   เวลา 8:25:00    IP = 223.207.77.86
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 11  
 
ขอบคุณมาก ๆครับ

   DIMMU-BORGIR      24 ก.ย. 55   เวลา 9:03:00    IP = 119.46.120.254
 


  คำตอบที่ 12  
 
ขอบคุณครับ สาธุ อนุโมทนาครับคุณ peter midi

   rockonyou      25 ก.ย. 55   เวลา 3:21:00    IP = 67.244.65.92
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket