Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  คิดยังไงกับเรื่องจับลิขสิทธิ์เพลงของแกรมมี่ ครับ  
 
อยากรู้รายละเอียดลึกๆครับ


nonpawitgt      26 ก.ย. 56   เวลา 9:51:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 118.175.221.148
 


  คำตอบที่ 1  
 
ตกข่าวครับ..มารอฟัง ...
แต่ถ้าทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของน้ำพักน้ำแรงของศิลปินและคนเบื้องหลังแบบที่นานาอารยะเค้าทำกันก็คงเห็นด้วยครับ...

   ...ณ...สุรินทร์...วินเทจ...      26 ก.ย. 56   เวลา 11:12:00    IP = 27.55.129.106
 


  คำตอบที่ 2  
 
ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์

“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

มาตรา ๙ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธินำงานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น

มาตรา ๑๐ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

จากสองมาตราที่กล่าวมานี่ จะเห็นได้ว่าแกรมมี่ เป็นเจ้าลิขสิทธิ์ ในผลงานต่างที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้สัญญาจ้าง เช่น พี่เสกแต่งเพลงเป็นร้อยๆเพลงหากแต่งภายใต้สัญญาที่ทำไว้กับแกรมมี่ ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของแกรมมี่ ไม่ใช่ของพี่เสก

มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง
(๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(๕) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้

ในมาตรานี้กล่าวถึงสิทธิของแกรมมี่ในผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของตนเอง

มาตรา ๒๗ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

มาตรา ๓๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(๑) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(๔) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

หากใครที่ได้กระทำแก่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ตามสองมาตราที่ผมได้กล่าวมานี่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การเล่น cover จึงถือเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน หลายคนจึงมันจะโดนแบนเวลา cover เพลงแกรมมี่ใน youtube หรือแม้แต่เล่นในร้านอาหารหรือในผับ ถือว่ากระทำเพื่อหากำไรเพราะเราได้ค่าจ้างแกรมมี่ก้สามารถฟ้องได้(ถ้ามันบ้าพอน่ะ) ยิ่ง MP3 ไม่ต้องพูดถึง โดนเต็มๆ

ข้อสังเกตุ ถ้าคุณซื้อแผ่นจริงมาเปิดในร้านให้คนในร้านฟังโดนที่คุณไม่ได้เก็บเงินค่าที่ฟังเพลง ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์น่ะ

มาตรา ๓๒ การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๕) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(๖) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(๗) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
(๘) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

นี่คือข้อยกเว้นไม่ถือว่าเป้นการะละเมิดลิขสิทธิ์

ผมยกมาเฉพาะมาตราที่สำคัญ ยังมีมาตราอื่นๆมี ยังไงก้ไปหาอ่านเอาเองล่ะกันน่ะครับ

   sunflower      26 ก.ย. 56   เวลา 11:25:00    IP = 223.207.124.212
 


  คำตอบที่ 3  
 
สิทธิของเขาครับ

   tele_thinline      26 ก.ย. 56   เวลา 11:34:00    IP = 110.169.221.35
 


  คำตอบที่ 4  
 
ความเห็นส่วนตัวนะครับ หากนำมาใช้เพื่อการพาณิชย์แล้ว ผมคิดว่า ะ ค่ายไม่ผิดครับที่จะเก็บ เพราะเพลงเป็นของเขา เขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้กับ "ของๆเขา" คุณเอาเพลงเขามาร้อง ก็เท่ากับ "เช่า" เพลงของเขามาหากิน เพราะสำหรับค่ายเพลงแล้ว เพลงก็คือ "เครื่องมือ" สร้างรายได้ ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอามาใช้ยังไงบ้าง เจ้าของเพลงก็ควรได้ส่วนแบ่งบ้าง หรือถ้าผู้ประกอบการ เช่น นักร้อง วงดนตรี เครื่องเสียง ฯลฯ คิดว่าไม่แฟร์ คิดว่าคุณช่วยโปรโมทเพลงให้เขา คุณก็ลองให้งานวัด งานแต่ง งาน Event ต่างๆ เอาของๆคุณไปใช้ฟรีๆสิครับ เช่นพวกลำโพง เครื่องเสียง นักร้อง นักดนตรี ถือว่าเจ้าของงานช่วยโปรโมททีมงานข้าวของๆคุณเช่นกัน

   สมาชิกแบบพิเศษ      Art Of Music TEAM      26 ก.ย. 56   เวลา 13:02:00    IP = 180.183.157.233
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 5  
 
ที่เป็นเรื่องอยู่ตอนนี้ก็คือเขาจะจัดเก็บลิขสิทธิ์กับวงดนตรีงานนอกแล้วก็ผู้ประกอบการณ์ต่างๆ ที่เอาเพลงเขาไปเปิดในร้านครับ

ความเห็นผมนะ >>> มันเป็นสิทธิ์ของเขาครับ แต่เราก็มีสิทธิ์ของเราครับ.....ซึ่งเราควรจะทำยังไงกันดี ???

   สยาม      26 ก.ย. 56   เวลา 13:29:00    IP = 223.204.53.144
 


  คำตอบที่ 6  
 
อยู่ที่ว่า สิทธิ์ของเราคืออะไร สิทธิ์ของเขาคืออะไร ในชิ้นงานนั้นๆบ้างนั่นแหละครับ อย่างที่ผมเห็นก็เห็นกลุ่มนักดนตรี วงดนตรีรวมตัวประท้วงแอนตี้ แบน GMM กันครับ ว่าไม่เป็นธรรม ว่าอุตส่าห์ช่วยโปรโมทนะ ไม่มีพวกเราเพลงคุณก็ไม่ดังอะไรแบบนี้นะ ผมว่ามันไม่ใช่อะ ครับ ถ้าคิดกันแบบนั้น ก็ลองเอาเครื่องเสียงหรือของทำมาหากินไปให้เขาใช้ฟรีๆดูครับ 555 เพราะว่าตัวเพลง สำหรับค่ายแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรไปจากอุปกรณ์ทำมาหากินของเขานั่นแหละครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Art Of Music TEAM      26 ก.ย. 56   เวลา 13:46:00    IP = 180.183.157.233
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 7  
 
รายละเอียดค่าลิขสิทธิ์ รู้สึกจะ คิดเพลงละ 0.5 บาทต่อเพลง x รายได้ของงานนั้นๆนะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Art Of Music TEAM      26 ก.ย. 56   เวลา 13:55:00    IP = 180.183.157.233
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 8  
 
เผยแพร่ youtube แต่ไม่ได้ขายเขาไม่เก็บไม่ใช่เหรอครับ ถ้าไม่ทำให้ศิลปินและค่ายเขาเสื่อมเสีย

   basicworld      26 ก.ย. 56   เวลา 14:28:00    IP = 118.174.120.214
 


  คำตอบที่ 9  
 
เหมือนว่าใน Youtube มันจะมีพวกค่าโฆษณาแฝงในเวบได้อยู่น่ะแหละครับ กรณีนี้ อ.หนึ่ง วินัย ก็เคยโดนศิลปินเจ้าของเพลงแจ้งลบคลิปที่เขาอัด Guitar Cover ลงด้วยครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Art Of Music TEAM      26 ก.ย. 56   เวลา 14:58:00    IP = 180.183.157.233
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 10  
 
อีกหน่อยก็เป็นแหล่งหากินของมิจฉาชีพ.....

   mr_penguinman      26 ก.ย. 56   เวลา 23:35:00    IP = 101.109.193.166
 


  คำตอบที่ 11  
 
ไม่ต้องกลัวครับท่าน mr_penguinman พวกนี้มันหากินกับบนหลังคนอยู่แล้วล่ะครับ โอกาสของมันแล้วล่ะครับ เราต้องรอบคอบขึ้นหน่อยแล้วครับ


   สยาม      27 ก.ย. 56   เวลา 5:09:00    IP = 49.48.94.195
 


  คำตอบที่ 12  
 
กลุ้มกะกฎหมายเมืองไทย ที่มีเจ้าหน้าคอยหอยแดรกกะมันด้วยจริง.......

   mr_penguinman      29 ก.ย. 56   เวลา 11:03:00    IP = 101.109.206.126
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket