Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ทำงาน...ธรรมข้อไหนสำคัญสุด & vdo ประเทศไทยสมัยก่อน (๒๕๐๓)  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 4:55:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 1  
 
ทำงาน...ธรรมข้อไหนสำคัญสุด


ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต การทำงานทุก ๆ ข้อ สุดแล้วแต่จะหยิบข้อไหน ขึ้นมาใช้
แต่ถ้าจะมุ่งหวังถึงความสำเร็จ ในการทำงาน ต้องยึดปฏิบัติตามหลักธรรมในข้อ อิทธิบาทสี่ หรือ อิทธิบาทธรรม ซึ่งประกอบด้วย

ฉันทะ หมายถึง ความรักงาน วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่ มีใจจดจ่ออยู่กับ งาน วิมังสา หมายถึง ความรู้จักพิจารณา เหตุสังเกตผลในการทำงาน

อิทธิบาทธรรม ข้อ "วิมังสา" คือ รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผล ในการทำงานให้ได้ผลดี มีข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน หรือการ ประกอบสัมมาอาชีวะให้ได้ผลดี มีความเจริญ มั่นคง ที่ในวงวิชาการบริหารได้ศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแล้ว ได้แก่

๑.เป็นผู้มีบุคลิกของความเป็นผู้นำที่ดี คือ เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีกิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน องอาจผ่าเผย มีจิตใจที่ตั้งมั่นเข้มแข็ง อยู่ในหลักธรรม ของนักบริหารที่ดี เป็นผู้มั่นคง ในหลักแห่งความถูกต้อง เหมาะสม บริสุทธิ์ และยุติธรรม เป็นผู้รู้งาน รู้กาลเวลา ที่เหมาะสม รู้เขา รู้เรา รู้ประชุมชน และรู้สถานการณ์ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและกว้างไกล เป็นต้น

๒.ความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตนได้ดี ประพฤติปฏิบัติตนต่อบุคคล ในวงงานวงสังคม และญาติมิตร ได้เหมาะสม ที่พึ่ง ที่อบอุ่นใจของลูกน้อง เป็นที่วางใจของผู้บังคับบัญชา เป็นที่รักนับถือของสมาชิกในครอบครัว ในวงงานและญาติมิตร รู้จักเข้ากับ คนได้ดี รู้จักคบแต่คนดีเป็นมิตร

๓.ความเป็นผู้รู้สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อวงงาน และสังคม ประเทศชาติ ไม่เป็นคนมีจิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว

๔.รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะด้วยสามัคคีธรรม ไม่เป็นคนมากด้วยมานะทิฏฐิ หลงตัวเองว่า เก่งคนเดียว รู้จักลดมานะละทิฏฐิ ฟังคนอื่นเสียบ้าง เพราะสี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

๕.ให้รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนักผ่อนเบา และรู้จักประนีประนอม ประสานประโยชน์ โดยไม่เสียหลักการแห่งความถูกต้อง เหมาะสม บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.ให้รู้จักมีความคิดริเริ่มโครงการใหม่ ๆ วิธีการทำงานใหม่ ๆ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเฉลียวฉลาด ในอุบายแห่งความเจริญ และอุบายลดความเสื่อม ความเสี่ยงบ้าง รู้จักแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่จะทำกิจการงานให้ได้สำเร็จด้วยดี มีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น ฯลฯ

ดังนี้ก็จะสามารถถึงความสำเร็จ และความเจริญมั่นคง ในหน้าที่กิจการงานได้ดียิ่งขึ้น


พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า)

จาก http://www.komchadluek.net


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-16991.html

   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:00:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 2  
 
พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า)

# ขออภัยครับ พอดีรีบใส่รูปบนหัวข้อข้างบนไปหน่อย ห้อข้อ ทำงาน...ธรรมข้อไหนสำคัญสุด เป็นของพระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) นะครับ ไม่ใช่ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พอดีผมรีบใส่รูปไปหน่อย ขออภัยด้วยครับ อนุโมทนาครับ #

   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:08:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 3  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...


ความรู้สึกตัว...ที่เกิดขึ้นมาทีละขณะนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับหยดน้ำ
ที่เรากำลังสะสมทีละหยด..ทีละหยด

น้ำหนึ่งหยดนั้น..อาจดูเหมือนทำอะไรไม่ได้มาก
แต่เมื่อจากหนึ่งเป็นสอง..สองเป็นสิบ..สิบเป็นร้อย..มากเข้า ๆ
และเราก็ยังสะสมต่อไปเรื่อย ๆ น้ำหนึ่งหยดก็จะกลายเป็นน้ำหนึ่งถัง
..และเป็นน้ำจำนวนมหาศาลที่สามารถสร้างพลังงาน
สร้างสรรค์ประโยชน์เพิ่มเป็นทวีคูณในไม่ช้า

เช่นกันกับ..ความรู้สึกตัว..ที่เมื่อเราสะสมจนมีความต่อเนื่องมากพอ
ความรู้สึกตัวนี้..ก็จะมีพลังทำให้เราค้นพบชีวิตที่เป็นอิสระ
สามารถอยู่ร่วมกับความรู้สึกต่าง ๆ ได้โดยไม่เจ็บปวด
หรือโดนทำร้ายเหมือนที่เคยเป็น


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960.html


   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:12:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 4  
 
หมวดโกรธ (โกธวรรค)


โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน
โกโธจิตตะปะโกปะโน

ความโกรธทำจิตให้กำเริบ


http://www.phuttha.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98-%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84


   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:16:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 5  
 
ภาษิตจีนโบราณ


กตัญญูเป็นการแสดงออกของจิตใจอันสูงและประเสริฐ


http://www.baanjomyut.com/10000sword/chinese_poem.html

   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:17:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 6  
 
ปรัชญาชาวบ้าน


แสงธรรมส่องใจ แสงไฟส่องทาง


http://www.baanjomyut.com/10000sword/philosophy_life/05.html

   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:20:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 7  
 
คำขงจื้อ


คนมีเมตตา ต้องฉลาด ไม่งั้นจะโดนหลอกได้ง่าย
คนฉลาด ต้องศึกษาสิ่งรอบตัว ไม่งั้นจะประพฤติตัวผิดได้ง่าย
คนซื่อสัตย์ คนตรง คนกล้า ต้องฉลาด ต้องศึกษา
เพราะจะหุนหันพลันแล่นและมีภัยใกล้ตัวง่าย
คนอยากมีอำนาจ ต้องศึกษา
เพราะคนรอบข้างอาจรู้สึกโดนข่มเห่ง และดูวางโตได้ง่าย


http://www.baanjomyut.com/library/the_confucius/index.html

   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:23:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 8  
 
กันลืม

http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1-205992-11.html

   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:30:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 9  
 
ปราชญ์สอนว่า.....

โดย: ขงจื้อ


ผู้ที่ไม่มีการไตร่ตรองให้ยาว ในอนาคตไกลจะต้องมีภัยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน


http://www.baanjomyut.com/10000sword/kongjao1.html

   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:33:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 10  
 
vdo ธรรมสวัสดี งานยิ่งใหญ่เพราะใจไม่ขุ่นมัว 11 ธ.ค. 56s

# ขออนุโมทนากับทุกคนในงานด้วยครับ #

http://www.youtube.com/watch?v=76fr_xvmKcw

   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:43:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 11  
 
vdo มีโดยไม่ทุกข์ - พุทธทาสภิกขุ

http://www.youtube.com/watch?v=RFHAfm0jm7M

   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:46:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 12  
 
vdo ประเทศไทยสมัยก่อน (๒๕๐๓)

http://www.youtube.com/watch?v=UteTtJmfOYQ

   rockonyou      25 ม.ค. 57   เวลา 5:47:00    IP = 71.190.248.10
 


  คำตอบที่ 13  
 
ธรรมะ...ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณมากครับ

   sakai  25 ม.ค. 57   เวลา 7:50:00    IP = 113.53.128.194
 


  คำตอบที่ 14  
 
.......ธรรมมะ สวัสดี..........

อนุโมทนาครับ ท่าน rockonyou

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      25 ม.ค. 57   เวลา 9:25:00    IP = 223.207.70.42
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      khakai      25 ม.ค. 57   เวลา 10:47:00    IP = 223.207.251.96
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
อนุโมทนา ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      nui underground      25 ม.ค. 57   เวลา 13:27:00    IP = 49.0.117.2
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
ขอบคุณมากๆครับ

   US soccer      25 ม.ค. 57   เวลา 20:52:00    IP = 1.1.157.126
 


  คำตอบที่ 18  
 

ขอบคุณมากๆ ครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      25 ม.ค. 57   เวลา 23:12:00    IP = 171.5.251.85
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket