Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  มีคนเคยถามผมว่าลดหุ่นยังงัย......วันนี้จะมาเล่าให้ฟัง  
 
สวัสดีพี่น้องชาวกีตารทุกท่านครับ......

จากครั้งก่อน เคยมีสมาชิกบางท่านได้ถามผมเรื่องการลดน้ำหนักไว้....วันนี้ผมจึงตัดสินใจมาชวนคุยชวนเม้าเรื่องความอ้วนกันครับ...


   สมาชิกแบบพิเศษ   Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 9:48:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 1  
 
โรคอ้วนจัดเป็นปัญหาหลักทางสาธารณสุขที่พบมากขึ้น
โดยเฉพาะในประเทศไทยพบว่าคนที่อยู่ในเมืองที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีปัญหาเกี่ยวกับ
โรคอ้วน อีกทั้งยังมีปัญหาการเจ็บป่วยต่าง ๆ มากมายสืบนื่องมาจากโรคอ้วน มีคนจำนวนมาก
ที่เข้าใจผิดว่าการมีไขมันส่วนเกินเพียงเล็กน้อยที่หน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา ก็ถือว่า "อ้วน" ซึ่งถือว่า
เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเนื่องจากคำว่า "อ้วน" ในความหมายของคนทั่วไป กับความหมายทาง
วิชาการมีความแตกต่างกันและควรที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาว่ามีความคิด
วิตกกังวลว่าตนเอง "อ้วน" ทั้งที่จริง ๆ แล้วน้ำหนักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติในทางวิชาการมีเกณฑ์
ที่ใช้ในการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนหรือไม่ ขององค์การอนามัยโลกโดยใช้ดัชนีมวลกายหรือ Body
Mass Index (BMI) ค่าที่ได้ดังกล่าวได้มาจากการคำนวณ ค่าน้ำหนักตัวปกติซึ่งควรอยู่ในช่วง
18.5-24.9 และจะถือว่าเป็นโรคอ้วนเมื่อมีค่า BMI มากกว่า 30 ขึ้นไป ในบทความนี้จะมีวิธีคำนวณค่า
BMI เพื่อให้ผู้ที่สนใจลองคำนวณหาค่า BMI ของตนเอง และจะได้ประเมินว่าร่างกายของท่านอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ร่วมกับการพิจารณาประกอบว่าควรจะลดน้ำหนักลงมากน้อยเพียงใดและเมื่อ
ท่าน "อ้วน" มีปัจจัยเสี่ยงของโรคใดบ้าง และท่านควรปฏิบัติตนอย่างไรในการลดน้ำหนัก เพื่อช่วยให้
ท่านสามารถลด น้ำหนักได้ และมีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ดีสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจำวันได้ และมี น้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูงและอายุของตนเองหรือไม่
ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) คือค่าที่ได้จากการนำน้ำหนักตัวและ
ส่วนสูง มาคำนวณ เพื่อประเมินหาส่วนไขมันในร่างกาย ซึ่งค่า ดังกล่าวนิยมใช้ในการคำนวณอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากคำนวณง่าย และสามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติ
ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (หน่วยกิโลกรัม)
ความสูง2 (หน่วยเมตร2)
เมื่อคำนวณแล้วท่านมีค่า BMI มากกว่า 25 ถือว่ามีน้ำหนักตัวมากเกิน (over-weight) และ ถ้ามีค่า
BMI มากกว่า 30 ถือว่า "อ้วน" (obesity) นอกจากนี้มีการจำแนกประเภทดัชนีมวลกาย (BMI) ตาม
เกณฑ์ของ International Obesity Task Force (IOTF) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อ การเกิด

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 9:50:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 2  
 
ความอ้วนนั้นสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลายชนิด และมีผลต่อระบบการทำงานในร่างกายหลายระบบ
ด้วยกัน ได้แก่
-ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ซึ่งได้แก่ โรคหลอดเลือดและหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
โรคหลอดเลือดโคโรนารี
-โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี (gallbladder disease)
-โรคเกี่ยวกับตับ เช่น ตับแข็ง (cirrhosis)
-มะเร็ง เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ปากมดลูก เยื่อบุมดลูก ต่อมลูกหมาก มดลูก รังไข่ เต้านม ถุงน้ำดี
ตับอ่อน
-โรคทางเดินหายใจและปอด หายใจลำบากขณะนอนหลับ นอนกรน (snoring) เพราะทางเดิน
หายใจเริ่มตีบตัน ร่างกายจะขาดออกซิเจน ทำให้ ร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่ ส่งผลให้ง่วงนอนในเวลากลางวัน
บางคนอาจเป็นมากขนาดหลับในขณะขับรถ จนเกิดอุบัติเหตุได้
-โรคเกี่ยวกับไต เช่น นิ่ว ไตวายจากความดันโลหิตสูง
-โรคกระดูกและข้อต่อ โรคข้อต่อเสื่อม (os-teoarthritis in joints) โดยเฉพาะบริเวณสะโพก หัวเข่า ข้อศอก
-โรคเก๊าท์ (gout)
-โรคเบาหวาน (diabetes mellitus)
-เส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน (stroke)
-ซึมเศร้า (depression)
-เส้นเลือดขอด (varicose vein)
-เหงื่อออกมาก (sweating)
-การเป็นหมัน (infertility)
จากการเสี่ยงต่อสุขภาพของโรคอ้วนที่กล่าวถึงข้างต้นอันมีมากมายหลายประการ จึงมีการศึกษาถึง
อันตรายของโรคอ้วนถึงขนาดว่าคนอ้วนมีอัตราการเสียชีวิตแตกต่างจากคนรูปร่างปกติหรือไม่ ซึ่งจาก
การศึกษาก็พบว่าอัตราการเสียชีวิตของคนที่อ้วนมากมีสูงขึ้นถึง 2-12 เท่า ขึ้นกับอายุของแต่ละบุคคล
แต่ถ้ากลุ่มประชากรที่อ้วนหรือน้ำหนักเกินสามารถลด น้ำหนักได้เพียง 5-10 % ของน้ำหนักตัวเริ่มต้น
ก็จะสามารถลดอัตราการพิการ และอัตราการตาย (morbidity and mortality rate) ได้ระดับหนึ่ง
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องมีความพอดี การมากหรือน้อยเกินไปอาจเกิดผลเสียได้มากกว่าผลดี "น้ำหนัก"
ก็เช่นกัน ถ้ามากเกินไป "อ้วน" ก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ มากมาย แต่ถ้าสามารถลดความมากเกินไป
ลงมาให้ใกล้พอดีได้ก็จะเกิดการลดอัตราการเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ แล้วคนที่มี "น้ำหนักเกิน" หรือ "อ้วน"
สามารถรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรจึงเกิดความมากเกินไปนี้ได้ โดยทั่วไปสาเหตุของ "อ้วน" มีหลายสาเหตุ
บางคนอาจเกิดจากสาเหตุเดียวหรือหลายสาเหตุประกอบกันก็ได้

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 9:52:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 3  
 
สาเหตุของโรคอ้วน
1. พันธุกรรม ถ้าพ่อแม่เป็นโรคอ้วน ลูกที่เกิดมาก็มีโอกาสเป็นโรคอ้วนสูง
2. รับประทานอาหารมากเกินไป แล้วไม่มีเวลาออกกำลังกาย กล่าวคือ พลังงานที่ได้รับจากการ
รับประทานมากกว่าพลังงานที่ใช้ไปในการออกกำลังกาย เช่น ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันและแคลอรี่
สูง เช่น หนังไก่ทอด มันหมู หมูสามชั้น ขาหมู ครีม เค้ก ฯลฯ แล้วไม่ยอมหาเวลาว่างออกกำลังกายเพื่อ
ให้มีการใช้พลังงานที่ได้รับเข้ามา
3. พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมทำให้มีการใช้พลังงานต่ำ และทำให้เสียโอกาสใน
การทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายที่มีประโยชน์ต่อ สุขภาพ เช่น การจราจรติดขัดในกรุงเทพ ทำให้
คนส่วนใหญ่ต้องนั่งเฉยบนรถยนต์หลายชั่วโมงต่อวัน ลักษณะงานที่ต้องนั่งทำงานตลอดเวลา
พฤติกรรมชอบรับประทานอาหารจุกจิก เป็นต้น
4. โรคบางชนิด เช่น Cushings Syndrome ซึ่งจะทำให้ร่างกายของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้อ้วน
โดยสาเหตุของโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกาย จนทำให้อ้วนบริเวณใบหน้า ลำตัว
ต้นคอด้านหลัง แต่แขนขาจะเล็ก และไม่มีแรง ในกรณีนี้จะต้องรักษาที่ต้นเหตุคือ ฮอร์โมนที่มีความ
ผิดปกติจึงจะสามารถหายอ้วนได้
สำหรับการรักษาโรคอ้วนนี้ วิธีการรักษาที่ดีควรต้องมีการผสมผสานการรักษาหลายวิธีร่วมกัน
คือ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกายเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่วน
การรักษาโดยใช้ยานั้นต้องใช้ในกรณีจำเป็นต่อการรักษาโรคอ้วนจริง ๆ และมักต้องอาศัยการรักษา
ด้วยยาร่วมกับวิธีอื่น ๆ หรือถึงแม้ไม่ได้รับการรักษาด้วยยา ถ้าต้องการลดน้ำหนักก็ต้องอาศัยทั้ง
3 วิธีข้างต้นร่วมกันในการรักษาและควบคุมน้ำหนัก
การควบคุมอาหาร (diet) ในการลดน้ำหนักคนอ้วน คือ ให้พลังงานจากอาหารน้อยกว่า
พลังงานที่ร่างกายต้องใช้ ร่างกายจึงสลายพลังงานที่เก็บสะสมในร่างกายออกมาใช้แทน น้ำหนักก็
จะลดลง การควบคุมอาหารเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความแน่วแน่
ของตัวท่านเองเพราะถ้าท่านยังไม่สามารถตัดใจในเรื่องอาหารได้ ความสำเร็จในการลดน้ำหนักก็จะลดลง
ด้วย ลองตั้งใจเต็ม 100% ในการควบคุมอาหาร แล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จ แต่มีข้อแนะนำว่าท่าน
ไม่ควรงดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเด็ดขาด หรือไม่ยอมรับประทานอาหารในมื้อนั้น ๆ เพื่อจะลด
น้ำหนักแต่ควรมีการควบคุมปริมาณอาหารที่ได้รับแต่ละมื้อมากกว่า เพราะถ้างดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง
อย่างเด็ดขาดอาจทำให้ท่านขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายได้และถ้าท่านไม่ยอมรับประทานอาหาร
ในมื้อใดมื้อหนึ่งอย่างเด็ดขาด ก็อาจทำให้ท่านเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้เช่นกัน
การออกกำลังกาย (exercise) เป็นวิธีที่สำคัญในการลดน้ำหนัก กล่าวคือ
เป็นส่วนของการใช้พลังงานที่ถูกสะสมไว้ในรูปของไขมันซึ่งถ้าสัดส่วนของการใช้พลังงานมากกว่าสัดส่วน
ของพลังงานที่ได้รับเข้าไปก็จะสามารถลดน้ำหนักได้ และวิธีการออก กำลังกายนี้สามารถลดน้ำหนักได้
ในระยะยาว นอกจากมีผลดีในการลดน้ำหนักแล้วยังมีข้อดีอีกหลายประการ ไม่ว่าจะผลดีต่อระบบหายใจ
ทำให้การทำงานของหัวใจและปอดดีขึ้น แล้วยังลดปัญหาด้านภูมิแพ้ โดยจะเพิ่มความต้านทานแก่ร่างกาย
ด้วย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยทั่วไปมักใช้วิธีออกกำลังกาย
นี้ควบคู่กับการควบคุมอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสมควรใช้เวลาประมาณ 30-60 นาทีต่อครั้ง
สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:02:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 4  
 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม ซึ่งข้อนี้ขึ้นอยู่กับคุณเองมากกว่าว่าสามารถ
เรียนรู้และแก้ไขตัวคุณเองมากแค่ไหน มีความตั้งใจแน่วแน่ และจิตใจตั้งมั่นในการลดน้ำหนักมากน้อย
เพียงใด เช่นถ้าคุณชอบทานของจุกจิก ชอบทานขนมก่อนนอน ชอบทานอาหารมัน ๆ ก็ควรจะเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมของคุณเองโดยพยายามทานอาหารเฉพาะมื้อหลัก ๆ (งดเว้นอาหารว่างระหว่างมื้อ)
และพยายามตัดใจเมื่อเจออาหารที่มีไขมันมาก ๆ
การใช้ยาช่วยลดน้ำหนัก ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนจะใช้ยารักษาโรคอ้วน เพราะ
ยาอาจมีผลข้างเคียงโดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ โรคตับ โรคไต ยาที่ใช้ในการลดน้ำหนักมีอยู่
หลายประเภทได้แก่ ยาที่ใช้ลดความอยากอาหาร ยาที่ใช้แทนที่อาหาร ยาที่ชลอหรือขัดขวางการย่อยและ
ดูดซึมสารอาหาร ยาที่ลดการสร้างไขมันและยาที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญสารอาหาร แต่ที่จะกล่าวถึงใน
บทความนี้ คือยาที่ชลอหรือขัดขวางการย่อยและการดูดซึมซึ่งยาดังกล่าวนี้ชื่อ "Orlistat"
Orlistat
เป็นยาที่ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสของกระเพาะอาหารและตับอ่อน โดยการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ไลเปสจะมีผลทำให้ลดการดูดซึมไขมัน และเพิ่มการขับถ่ายของไตรกลีเซอไรด์ในอุจจาระ ยาจะทำให้
ไขมันในอาหารที่รับประทาน เข้าไปไม่ถูกย่อยและไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้จึงเป็นเหตุให้ร่างกายไม่ได้
รับพลังงานจากไขมันเหล่านั้น โดยยา Orlistat นี้เป็นยาตัวแรกของยาลดความอ้วนในกลุ่มยับยั้ง
เอนไซม์ไลเปส ซึ่งยาดังกล่าวปัจจุบันนี้ยังมีการควบคุมการใช้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้นยังไม่มี
การขายยาดังกล่าวในร้านขายยาทั่วไป เพราะยานี้เป็นยาใหม่ และแพทย์กำลังทำการติดตามผลการใช้ยา
เภสัชจลนศาสตร์ : ยาจะออกฤทธิ์ในทางเดินอาหาร ฤทธิ์ของยาจึงไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย ในการวิจัยในมนุษย์โดยทดลองให้ radiolabelled orlistat ในขนาด 360 mg
พบว่า สามารถตรวจสอบปริมาณยาได้เล็กน้อยในเลือดประมาณ 8 ชั่วโมงหลังรับประทานยา ยานี้จะจับ
กับโปรตีนในเลือดได้ 99 % และยาจะถูกทำลายที่ผนังทางเดินอาหารเป็นส่วนใหญ่ ยาส่วนมาก (ประมาณ
97 %) ถูกขับออกทางอุจจาระ และ 83 % ของปริมาณนี้ถูกขับออกในรูปเดิม ยาที่ถูกเปลี่ยนรูปถูก
ขับออกทางไตน้อยกว่า 2 % ของขนาดยาที่ให้ เวลาที่ใช้ขับถ่ายยาอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นภายใน 3-5 วัน
การกำจัดยาเหมือนกันทั้งในผู้ที่มีน้ำหนักปกติและในคนอ้วน
ข้อบ่งใช้ : ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีค่าดรรชนีมวลกายเริ่มต้น >= 30
หรือในผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีค่าดรรชนีมวลกาย >= 27 ที่พบปัจจัยเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูง
โคเลสเตอรอลในเลือดสูงและเบาหวาน ยานี้ใช้สำหรับรักษาโรคอ้วนซึ่งหมายถึง ทั้งการลดน้ำหนัก การ
ควบคุมน้ำหนัก และการป้องกันการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ
ขนาดยาและวิธีใช้ : รับประทาน 1 แคปซูลที่มีตัวยาขนาด 120 mg พร้อมอาหารมื้อหลัก (ระหว่าง
อาหาร หรือภายใน 1 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร) ในกรณีที่อาหารมื้อนั้น ๆ ไม่มีอาหารไขมันหรือไม่ได้
รับประทานอาหารในมื้อนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยา orlistat ในอาหารมื้อนั้น

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:04:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 5  
 
เกริ่นมาซะยาว.......... พักสายตาบ้าง ตามสไตล์ผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:07:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 6  
 
คราวนี้มาถึงตัวผมบ้าง.................... ต้องออกตัวก่อนเลย...
คือผมเป็นพวก ตามใจปากสุดๆ มีความสุขในการกินมากๆ............ในช่วงเเรกๆ คือจะกินจะอยากอะไร ต้องได้กิน...ไม่ว่าอาหารนั้นจะไขมันเยอะ จะเสี่ยงอะไรต่อมิอะไร...ผมไม่สนเลย
ผลที่ออกมาคือ ก้อนพุงขนาดมหาศาลนี่เอง อิอิอิ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:11:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 7  
 
แจ่ม


   bbling      1 มี.ค. 57   เวลา 10:11:00    IP = 14.207.240.98
 


  คำตอบที่ 8  
 
ตัวผมจะแบ่งเป็นช่วงๆครับ..........

ช่วงเรียนมหาลัย ช่วงนั้นผมก็น้ำหนักไม่เยอะ พอดีๆ และช่วงใกล้เรียนจบจะผอมลงไปบ้างเพราะเล่นกลางคืนด้วย ทำงานภาคนิพนธ์เพื่อจบปอตรีด้วย ......

แต่พอจบมา ก็เลิกเล่นกลางคืน มาได้งานกลางวันครับ... ช่วงนี้หล่ะอ้วนขึ้นมาอีกเป็นสิบโลเลย

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:17:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 9  
 
ตอนช่วงนี้.............. คือกินเเหลกเลยครับ..... ตามใจปากสุดๆ......เมนูโปรดเเต่ละอย่างนะ
ไก่ทอดงี้............ลูกชิ้นทอด(อันนี้ชอบมากกกกกกกกกกกก)....

ปลาหมึก (ทุกรูปแบบ)..... ........ ของมันๆ สเต็กติดมัน........ ขาหมู(หนังๆ)

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:19:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 10  
 
หวัดดี พี่เอกครับ........

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:20:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 11  
 
พอสักพัก น้ำหนักนับวันๆเยอะขึ้นๆ............... ปัญหาก็เริ่มตามมาครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:22:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 
เหนื่อยง่าย..................... มีเเน่นๆหน้าอกบ้าง

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:23:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
ก็ไม่ไหวครับ............................... มันมีเเต่เเย่ลง...........
บวกกับได้เห็นญาติที่รู้จักท่านนึง ต้องจากไปเพราะโรคอ้วน.......ผมเลยกลัวครับ...
ไม่ไหว........ไม่อยากเป็นแบบนี้........

ผมจึงเริ่มคิดหาวิธีของผมเองครับ.....

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:26:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
ส่วนตัวผมขี้เกียจมากครับ กับการมานั่งออกกำลังกาย วันละง๊อก วันละเเง๊ก.... กีฬาก็เล่นน้อยมากในร่มซะส่วนใหญ่555555

ผมจึงไปเน้นควบคุมอาหารแทนครับ.......เริ่มจากการอด
การอดอาหารคือเบสิค ของคนจะลดแบบไร้หลักการสุดๆครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:29:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
อดมื้อเย็น ได้สองสามวัน ตะบะเเตกครับ.............. หิวตาลายเลย ทำงานไม่ได้
โอยยไม่ไหวๆๆๆๆ

เปลี่ยนวิธีครับ.......
ทีนี้ลองดูข้อมูลโภชนาการ ............ ศึกษาอ่านๆข้อมูลต่างๆ
ก็พบว่า ผัก............. คือทางออกครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:32:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
หันมากินพวกสลัด แทน.............. ประกอบกับลดพวก เนื้อสัตว์ลง แป้งน้อยๆ ไม่มันไม่หวาน
ตามสูตร พื้นๆ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:34:00    IP = 110.168.186.162
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
มันได้ผลครับ............. แต่ยังไม่มากนัก..... แต่ก็มีกำลังใจขึ้นมาครับ
....

ทีนี้ พอเริ่มมีเเรงฮึด ผมก็มองหากิจกรรมอะไรสักอย่างเพื่อจะกระตุ้นเกมส์ของผมให้เป็นไปได้เร็วขึ้นครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:38:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 
ว่ายน้ำคืออีกทางออกหนึ่งของการลดน้ำหนักที่ดีครับ............
เนื่องจากลดเเรงกระเเทกต่างๆจากข้อขา แขน ไหล่ ด้วยน้ำที่มารับเราไว้.....
ทำให้ได้ออกกำลังแทบจะทุกส่วน

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:42:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 19  
 
ผลเป็นที่น่าพอใจครับ................

ผมค่อนข้างผอมลงอย่างเห็นได้ชัด.....
เริ่มมีคนถาม คนทัก....
คราวนี้กำลังใจเริ่มมาเต็มครับ............

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:44:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 20  
 
มันมีทริคนิดนึง.......
ตรงที่ วันเเรกๆที่เริ่มคุมอาหารเเละออกกำลังครับ
มันจะเหนื่อยมากล้ามาก เเละหิวมากๆ
ชนิดที่ว่ากินล้างเมืองได้เลย....
แต่เราต้องข่มใจให้ได้ครับ....แทนที่ความหิวด้วยผักหรือสลัดผลไม้อะไรก็ได้ในจำนวนน้อยครับ....

ไม่กินเพื่ออิ่ม แต่เพื่อแก้หิวครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:48:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 21  
 
อีกปัจจัยนึงที่ช่วยได้ดีคือดื่มน้ำเปล่าเยอะๆครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:54:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 22  
 
และทีเด็ดของผมเลยครับ..........


ลับสุดยอด..555คือเราต้องควบคุมการขับถ่ายให้เป็นระบบให้ได้ครับ...
ร่ายการรับอาหารทุกวัน วันละสามมื้อ..
จะไม่ถ่ายทุกวันได้อย่างไร.....

ผมเคยเห็นบางคนบอกว่าสองสามวันค่อยถ่ายหนักทีนึง...
มันผิดระบบนะครับ...ไม่ดีๆๆๆๆ..

ฝึกซะใหม่ครับ....ลองอ่านตำราพวก นาฬิกาชีวิตบ้างก็ดีครับ...

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 10:59:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 23  
 
จากหน้ากลมๆบวมๆ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 11:00:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 24  
 
พุงหนาๆ........... นมนี่ใหญ่กว่าผู้หญิงบางคนอีกครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 11:01:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 25  
 
น้ำหนัก 95 โลตอนนั้น

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 11:04:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 26  
 
ตอนนี้ ณ ปัจจุบัน เหลือ 68 โลครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 11:07:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 27  
 
เบาสบายขึ้นเยอะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 11:08:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 28  
 
ไม่เหนื่อยง่าย ไม่ปวดเข่า ไม่เสียดแน่นหน้าอก ..... เเล้วครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 11:11:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 29  
 
ตอนอ้วน นั่งยองๆแบบนี้ไม่ได้ครับ......5555

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 11:15:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 30  
 
ก็โพสนี้ไม่มีเจตนาจะอวดอ้างหรือขายยาลดความอ้วนนะครับ....
ขอเป็นหนทางสำหรับท่านๆที่กำลังคิดลดน้ำหนักครับ..............

ลดยากกว่าเพิ่มครับ...ผมผ่านมาละ..
ทุกอย่างใช้ใจเป็นตัวตั้ง วินัยเป็นตัวรับ
ค่อยๆเป็นไปอย่างมีระบบ.... แล้วผลทางที่ดีจะเกิดขึ้นครับ...
สุขภาพดีเราเลือกได้ครับ.... เหล้ายาสังสรรค์ลดๆบ้างก็ดีครับ...
ตอนคนเราสบายดีก็ไม่สนใจอะไร...
พอป่วยหนักเข้า รพ จะมานั่งกลัวเอาทีหลังมันจะไม่ทันครับ..


สวัสดีวันหยุดครับ.....

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 11:22:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 31  
 
ขอบคุณประสบการณ์ดีๆ ครับ สอบถามนิด ใช้ระยะเวลานานกี่เดือนครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      tomjazz9219      1 มี.ค. 57   เวลา 11:35:00    IP = 119.42.90.131
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 32  
 
ท่าน tomjazz9219 ก็ หลายเดือนอยู่ครับ


   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 11:39:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 33  
 
หล่อมากเลยครับ

ผมก็น้ำหนักขึ้นมา 10 โลครับ กินขนมเยอะ (ตามแฟน)

   Lup@ng      1 มี.ค. 57   เวลา 11:51:00    IP = 58.137.13.241
 


  คำตอบที่ 34  
 


แสดงความเห็น ส่วนตัว ผมก็ อ้วนๆ ผอมๆ สลับกันไป 3 รอบแล้ว
เดิมๆ เรียนจบ ผมผอม หนัก 55 กก. พอทำงานหนัก กินเยอะไม่ออกกำลังกาย และ อายุเพิม น้ำหนัก เลยขึ้นมา 80 กก.
เลยลด ออกกำลังหนัก ลดอาหาร กินมื้อละช้อน กินน้อยมาก ลดพวก นำอัดลมชากาแฟ ก็ลดลงมาเหลือ 60 กก. ได้ 1 ปี ก็กินอีก เบื่อลดน้ำหนักแล้ว ก็ขึ้นมา 80 กก. เหมือนเดิม
เลยลด ออกกำลังกาย ลดอาหาร กินน้อยๆ ก็ลดมาเหลือ 57 กก. ได้ เกือบ 2 ปี ก็กินอีก ไม่ออกกำลัง เบื่อ เหนื่อย เพราะต้องทำตลอดชีวิต เลย ลดน้ำหนัก ลดอาหาร
ไม่มีแรงด้วย ต่อยกับใครนี้ หมัดเดียวคงคว้ำเลย เพราะ กินน้อย ออกกำลังเยอะ แรงไม่มีเลย เดินนี้ตัวแทบปลิว ก็เลย ไม่ลดมันแล้วเหนื่อย ก็ น้ำหนัก กลับมา 85 กก. จนถึงปัจจุบันนี้
แต่ตอนนี้ ก็ กินเแหลก แต่พยายาม ออกกำลัง ไมให้ไปถึง 100 กก. พอแล้ว ผมสังเกตุตัวเองน้ะ หากอยาก น้ำหนัก 60 กก. กินอะไรแทบไม่ได้เลย ต้องเลือก และ ต้องกินน้อย
และ ต้องออกกำลัง วิ่ง เป็นชั่วโมง วิดพื้น เล่น cardio สลับกัน เพื่อหุ่นดี มันต้องทำตลอดชีวิต อ่ะ ไมไหว ปล่อย ตามธรรมชาติดีกว่าตอนนี้ แต่คุมไม่ให้เพิ่มปริมาณการกิน
ให้มากกว่าเดิม
ลักษณะผมเค้าเรียกว่า โยโย่ เพราะ ลดอาหาร ใช้พลังงานเยอะ เลยผอมได้ ร่างกายเลยปรับตัว ให้รับการเผาผลาญ ที่การกินเท่านั้น และ ใช้แรงขนาดนั้นเมื่อ กลับมากินเยอะ
ก็กลายเป็นรับเข้าเยอะมาก กว่าเดิมเป็นเท่าตัว แต่ทั้งใช้พลังงานน้อยลง เลยอ้วน เร็ว แบบมาก และ อ้วนขึ้นกว่าเดิม

   hackbits  1 มี.ค. 57   เวลา 14:37:00    IP = 212.107.116.234
 


  คำตอบที่ 35  
 
สงสัยต้องคุมบ้างลงพุงมาก

   bbling      1 มี.ค. 57   เวลา 14:50:00    IP = 171.6.183.150
 


  คำตอบที่ 36  
 
ทักทายท่าน Lup@ng ครับ...

ขอบคุณครับ...
จริงๆคืออยากสุขภาพดีมากกว่าครับ.....
เห็นการผ่าตัด เห็นโรคร้ายต่างๆเเล้วกลัวครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 15:16:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 37  
 
ทักทายท่าน hackbits ครับ....

ถ้าผอม ผมเลือกผอมเเบบกิน นะครับ..
เลือกกิน รักษาวินัยการกิน...
ไม่เน้น อดอาหารครับ...

ส่วนออกกำลัง ช่วงหลังมานี่ก็ ห่างๆไปครับ...ไม่มีเวลาเลย
ติดม็อบ...เลิกงาน....กว่าจะถึงบ้าน555555
(อ้างม็อบซะงั้น)

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 15:19:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 38  
 
พี่เอก....... ของพี่หล่ออยู่เเล้ว ไม่ต้องลดจ้ะ...อิอิอิ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      1 มี.ค. 57   เวลา 15:41:00    IP = 171.97.67.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 39  
 
ผมเคยหนัก 80 ลดเหลือ 67 ในเวลา 3 เดือนครับ
แค่ออกกำลังกายอน่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 วัน วันละ 1-2 ชม.
และควบคุมอาหารไม่ใช่อดอาหารนะครับ
ตอนนี้หนัก70 เพราะไม่ได้คุมครับ
สู้ๆกันครับ ผมจะลดอีกรอบเพราะมันอึดอัด

   Off-Ab      1 มี.ค. 57   เวลา 16:39:00    IP = 111.84.20.19
 


  คำตอบที่ 40  
 
ขอบคุณทุกๆท่านที่แนะนำครับ

เดี๋ยวกระผ้มจะทำตามบ้าง

   สมาชิกแบบพิเศษ      tamasnare      1 มี.ค. 57   เวลา 21:04:00    IP = 182.52.183.82
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 41  
 
เยี่ยมเลย

   สมาชิกแบบพิเศษ      mawmeaw99      1 มี.ค. 57   เวลา 21:40:00    IP = 171.4.100.97
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 42  
 
เยี่ยมเลยครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      GuitarConner      1 มี.ค. 57   เวลา 23:08:00    IP = 1.10.213.19
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 43  
 
อยากลดมั่งจัง

   วังน้ำไหล      2 มี.ค. 57   เวลา 6:09:00    IP = 203.130.145.98
 


  คำตอบที่ 44  
 
ผอมแล้วหล่อมั่กๆ

สงสัยต้องดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ ซะแร้ววว ^^

   SPECIAL      2 มี.ค. 57   เวลา 11:48:00    IP = 110.168.125.79
 


  คำตอบที่ 45  
 
ขอบคุณมากครับสำหรับกระทู้ดีๆ ^^

   junraiman      3 มี.ค. 57   เวลา 9:18:00    IP = 61.47.106.226
 


  คำตอบที่ 46  
 
ผมว่าควบคุมอาหารอย่างเดียวมันจะโหยไป ผมเน้นรีดออกมากกว่า

   plugnaja      4 มี.ค. 57   เวลา 16:28:00    IP = 171.96.242.91
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket