Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  "สติกับความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) + vdo ซ่อมสายชาร์จ IPhone ด้วยตนเอง เพียงแค่ 20 บาท  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:17:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


042 การฉันวันละ ๒ ครั้ง

ปัญหา มีภิกษุบางรูปฉันอาหารวันละ ๒ ครั้ง พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้ที่ไหน อย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อนภัททาลิ ถ้าอย่างนั้น (ถ้าเธอฉันหนเดียวไม่ได้) เธอรับนิมนต์ ณ ที่ใดแล้ว พึงฉัน ณ ที่นั้นส่วนหนึ่ง แล้วนำส่วนหนึ่งมาฉันอีกก็ได้ เมื่อเธอฉันได้แม้อย่างนี้ ก็จักยังชีวิตให้เป็นไปได้”

ภัททาลิสูตร ม. ม. (๑๖๑)
ตบ. ๑๓ : ๑๖๓ ตท.๑๓ : ๑๔๒
ตอ. MLS. II : ๑๐๘


http://www.84000.org/true/042.html

   rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:21:00    IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 2  
 
"สติ กับความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


"สติ กับความเพียร"

" .. สติ ติดแนบกับตัว ดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลา นี่ชื่อว่าผู้มีความเพียร ในอิริยาบทใดก็ตาม ถ้ามีสติกำกับใจอยู่ เรียกว่าเป็นความเพียรทุก ๆ อิริยาบท จะเดินจงกรมไม่เดินจงกรม ความเพียรคือสติจับกันกับจิต ซึ่งเป็นตัวภัยออกมาจากกิเลส
ปรุงแต่งออกมานั้น จับตลอดเวลาไม่ละเว้น นี่คือผู้มีความเพียร

นอกจากนั้น จะพิจารณาทางด้านสติปัญญาแยบคายไปในแง่ใดภูมิใด สติก็ไม่ปราศจากมีสติรอบคอบเสมอ เรียกว่าเป็นความเพียรทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญากำหนดอยู่นั้น .. "

"ธรรมออกจากใจ"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๔๒


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99-543556.html


   rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:22:00    IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 3  
 
พุทธศาสนสุภาษิต


กิเลสวรรค - หมวดกิเลส

กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี อุนฺนฬา จาสมาหิตา
น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต

ผู้คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ ขี้โอ่ อวดดี และไม่ตั้งมั่น
ย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html


   rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:25:00    IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 4  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


ถ้าเห็นแจ้งแทงตลอดธรรมทั้งหมด อะไรก็เป็นธรรมะ ธรรมดา รู้ธรรมชาติ

แจ้งในธรรมชาติหรือธรรมะ มันก็สบาย ความเห็นอย่างอื่น มันก็ดับไปพร้อมกัน

นั้นความเห็นผิดมันดับ ทุกข์ก็ดับพร้อม ก็สบายขึ้นตามธรรมดา

ไม่ต้องมหัศจรรย์อะไรหรอก มันเป็นธรรมชาติ "

(หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-5.html


   rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:27:00    IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 5  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-21.html


   rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:29:00    IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 6  
 
ภาพสวย ๆ และหลักธรรมสู่การพ้นทุกข์


# อ่านความหมายของขันธ์ 5 ได้ใน link ข้างล่างครับ อนุโมทนาครับ #

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-533288-11.html

   rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:32:00    IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 7  
 
คําคม คําคมโดน ๆ


คําคมโดนใจ”ความล้มเลว”

“ความล้มเลว” เป็นส่วนหนึ่ง ของ “ความสำเร็จ”


http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/page/27


   rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:34:00    IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 8  
 
คําคมโดน ๆ


ผู้ชายที่เก่ง

ผู้ชายที่เก่ง
ไม่ใช่ผู้ชายที่สามารถนอน
กับผู้หญิงได้หลายคน

แต่..ผู้ชายที่เก่ง
คือผู้ชายที่สามารถรักษา
ผู้หญิงคนนึงไว้ได้นานที่สุด


http://thaimo.com/category/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88/page/4


   rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:36:00    IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 9  
 
vdo ตอนที่ 184 จริงหรือไม่ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านจะทำให้มีแต่ความอัปมงคล

https://www.youtube.com/watch?v=qypKf1EtJXc

   rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:39:00    IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 10  
 
vdo วิธีครองใจคน

https://www.youtube.com/watch?v=Nx8OLdZlLk0

   rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:41:00    IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 11  
 
vdo ซ่อมสายชาร์จ IPhone ด้วยตนเอง เพียงแค่ 20 บาท

https://www.youtube.com/watch?v=QdEsJVU9Qn4

   rockonyou      29 ธ.ค. 57   เวลา 8:41:00    IP = 108.27.71.170
 


  คำตอบที่ 12  
 
ขอบคุณมากครับกับธรรมะและสาระดีๆในช่วงเช้าครับ

   deerpoison      29 ธ.ค. 57   เวลา 9:04:00    IP = 223.206.248.93
 


  คำตอบที่ 13  
 

ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      29 ธ.ค. 57   เวลา 21:11:00    IP = 171.5.251.72
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket