Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  "โกรธ ถ้าเป็นทุกข์ทำไมไม่ทิ้งมัน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท) + 20 ปีผ่านไป หนังไทย ปี 2538 คุณยังจำได้กี่เรื่อง  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 2:52:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


258 ผู้ไม่มีโชคได้พบพระพุทธศาสนา

ปัญหา มีคนประเภทไหนบ้าง ที่ไม่มีโชคได้พบพระพุทธศาสนา ได้ประพฤติพรหมจรรย์ และได้ลิ้มรสความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติธรรม ?

พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้.... เป็นผู้จำแนกธรรม.... และธรรมอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดง นำความสงบมาให้.... แต่บุคคลผู้นี้เขาถึงนรกเสีย...

“อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้.... เป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมอันพระผู้มีพระภาคย่อมแสดง นำความสงบมาให้ .... แต่บุคคลผู้นี้เข้าถึงกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเสีย....

“อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้.... เป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมอันพระผู้มีพระภาคย่อมแสดง นำความสงบมาให้ .... แต่บุคคลผู้นี้เข้าถึงปิตติวิสัยเสีย....

“อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้.... เป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมอันพระผู้มีพระภาคย่อมแสดง นำความสงบมาให้ .... แต่บุคคลผู้นี้เข้าถึงเทพนิกายผู้มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่งเสีย....

“อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้.... เป็นผู้จำแนกธรรม..... นำความสงบมาให้ .... แต่บุคคลนี้กลับมาเกิดในปัจจันตชนบท และอยู่ในพวกมิลักขะไม่รู้ดีรู้ชอบ.... อันเป็นสถานที่ไม่มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปมา....

“อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้.... แต่บุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แต่เขาเป็นมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล การบวงสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี สัตว์ทั้งหลายที่ผุดเกิดขึ้น (โอปปาติก) ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วสั่งสอนประชุมชนให้รู้ตาม ไม่มีในโลก

“อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้.... บุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แต่เขามีปัญญาทราม บ้าใบ้ ไม่สามารถรู้อรรถแห่งสุภาษิต และทุภาษิต

“อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้.... เป็นผู้จำแนกธรรม.... แต่พระตถาคตมิได้แสดง ถึงบุคคลผู้นี้จะเกิดในมัชฌมิชนบท และมีปัญญาไม่บ้าใบ้ ทั้งสามารถจะรู้อรรถแห่งสุภาษิตและทุภาษิต....”

อักขณสูตร อ. อํ. (๑๑๙)
ตบ. ๒๓ : ๒๒๙-๒๓๐ ตท. ๒๓ : ๒๐๑-๒๐๒
G.S. IV : ๑๕๒-๑๕๓


http://www.84000.org/true/258.html


   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 2:55:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 2  
 
"โกรธ ถ้าเป็นทุกข์ทำไมไม่ทิ้งมัน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)


"โกรธ ถ้าเป็นทุกข์ทำไมไม่ทิ้งมัน"

" .. ใครเคยโกรธไหม เมื่อโกรธขึ้นมามันเป็นสุขหรือทุกข์ไหม ถ้าเป็นทุกข์ทำไมไม่ทิ้งมัน เอาไว้ทำไม นี่จะเข้าใจว่า เรารู้อย่างไรเล่า จะเข้าใจว่าเราฉลาดอย่างไรเล่า

ตั้งแต่เราเกิดมานี้ มันโกรธเรากี่หนมาแล้ว บางวันมันทำให้ครอบครัวเราทะเลาะกันก็ได้ ร้องไห้ทั้งคืนก็ได้ ขนาดนั้นก็ยังเกิดความโกรธอีก ยังเก็บมันเอาไว้ในใจอีก ทุกข์อีกอยู่ตลอดเวลา

ตลอดถึงบัดนี้ ตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าโยมทุกคนไม่เห็นทุกข์ มันก็จะทุกข์เรื่อย ๆ ไป ถ้าเห็นทุกข์วันนี้เอามันทิ้งเสีย เอามันทิ้ง ถ้าไม่ทิ้งมัน มันจะให้เราทุกข์จนตลอดวันตาย ไม่ได้หยุด .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%97-546815.html

   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 2:56:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 3  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน..

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-36.html


   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 2:58:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 4  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน..


ยึดถือสิ่งใด สิ่งนั้นจะเป็นคุกขึ้นมาทันที "

(ท่านพุทธทาสภิกขุ)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-15.html

   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 3:14:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 5  
 
พุทธศาสนสุภาษิต

สีลวรรค - หมวดศีล


อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย

ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย
เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้นควรชำระศีลให้บริสุทธิ์


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html


   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 3:16:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 6  
 
ปรัชญาสากล

ว่าด้วย "ความจริง"


ความจริงไม่เคยแก่เฒ่า หมุ่นแน่นอยู่เสมอ

โทมัส ฟุลเลอร์


http://www.baanjomyut.com/10000sword/poemworld/poemactual/actual1.html

   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 3:17:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 7  
 
สำนวนไทย


คาบลูกคาบดอก

- ไม่แน่ว่าจะเอาอย่างไหน


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/03.html

   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 3:18:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 8  
 
รวมคําคมภาษาอังกฤษ สั้น ๆ โดน ๆ พร้อมแปลไทย


Standing alone doesn't mean I am alone. It means I'm strong enough to handle thing all by myself.

( การยืนหยัดเพียงลำพัง ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันหมายความว่าเราเข้มแข็งพอที่จะรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของเราเอง )


http://www.xn--42ca1gyc0g.net/cat_9-5.html

   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 3:19:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip คมธรรมฯ ปี 2_142 วันเยาวชนแห่งชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=vIm_WXmlnXE   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 3:20:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip สาระธรรมเพื่อมวลชน ตอนที่ 58

https://www.youtube.com/watch?v=Zr5X_pWboNk

   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 3:20:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 11  
 
20 ปีผ่านไป หนังไทย ปี 2538 คุณยังจำได้กี่เรื่อง


เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของปี พ.ศ. 2538 (หืม???) เอ็มไทย จึงรวบรวม โปสเตอร์ และหนังไทยบางเรื่อง ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2538 มาให้ได้ชมกันครับ รู้จักเยอะ ยิ่งอายุเยอะนะครับ บอกไว้ก่อน

หนังบางเรื่องหาดูไม่ได้แล้ว บางเรื่องมีให้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์ตามเว็บดูหนังออนไลน์, บางเรื่องยังมีขายเป็นดีวีดี วีซีดี แต่ภาพไม่ค่อยดี และบางเรื่อง มีเต็ม ๆ เรื่องบนยูทูปนั่นแหละ เป็นที่น่าเสียดายนะครับ หนังอายุเพียง 20 ปี บางเรื่อง แต่ไม่มีการเก็บบันทึกไว้แล้ว

มาดูกันเลย หนังไทย ปี 2538

กอง100 501 ตอน ถึงใจจะแตกแต่ไม่แตกแถว (2538) ชื่ออื่น… กองร้อย 501 ริมแดง 2
ผู้กำกับ: มนู วรรณายก
นำแสดงโดย: แอนดริว เกรกสัน, สุวนันท์ คงยิ่ง, ปราโมทย์ แสงศร, พรชิตา ณ สงขลา, จตุพล ชมพูนิช

   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 3:24:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 12  
 
กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (2538)

ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, มาตัง จันทรานี, พชร ธรรมมล, ชาลี ไตรรัตน์


# ดูเรื่องอื่น ๆ ต่อได้ใน link ครับ #

http://movie.mthai.com/movie-variety/172214.html

   rockonyou      29 ก.ค. 58   เวลา 3:26:00    IP = 71.190.188.162
 


  คำตอบที่ 13  
 

ขอบคุณมากครับพี่

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      29 ก.ค. 58   เวลา 5:53:00    IP = 171.5.251.240
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
ขอบคุณมากครับ

   sakai  29 ก.ค. 58   เวลา 8:40:00    IP = 113.53.144.250
 


  คำตอบที่ 15  
 
ผมจำได้แม่นเลยอาสมบัติแสดงเรื่องผ่าปืน555นานเกินไปละมั้งท่านอ.rock

   solotheson      29 ก.ค. 58   เวลา 8:58:00    IP = 49.230.163.37
 


  คำตอบที่ 16  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      kabinblueser      29 ก.ค. 58   เวลา 9:09:00    IP = 125.27.126.55
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
ขอบคุณมากครับ

   deerpoison      29 ก.ค. 58   เวลา 22:58:00    IP = 49.48.128.62
 


  คำตอบที่ 18  
 
แหะ ๆ หนังที่ท่าน solotheson พูดมา ผมไม่รู้จักครับ

   rockonyou      30 ก.ค. 58   เวลา 3:40:00    IP = 71.190.188.162
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket