(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  "ศีลมีคุณสถานเดียว ไม่มีโทษแม้แต่น้อย" + clip วิญญาณพยาบาท สัมภเวสี นางสอิ้ง - นรกสวรรค์ท่านเลือกได้  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      4 ส.ค. 58   เวลา 3:11:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.41.101.183
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


265 เหตุแห่งสังฆเภท

ปัญหา ได้ทราบว่า การทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นอนันตริยกรรมอย่างหนึ่ง อยากทราบว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน ?

พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรม ๑ ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรม ๑
ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัย ๑ ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าไม่ใช่วินัย ๑
ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ ไม่ได้บอกไว้ว่าตถาคตกล่าวไว้บอกไว้ ๑ ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตกล่าวไว้ บอกไว้ว่าตถาคตไม่ได้กล่าวไว้บอกไว้ ๑
ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่เคยประพฤติมาว่า ตถาคตเคยประพฤติมา ๑ ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมา ว่าตถาคตไม่เคยประพฤติมา ๑
ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตเคยบัญญัติไว้ ๑ ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ ๑ ภิกษุเหล่านั้นย่อมทอดทิ้งกันแยกจากกัน ทำสังฆกรรมแยกกัน สวดปาติโมกข์แยกจากกันด้วยสัตถุ ๑๐ ประการนี้ ดูก่อนอุบาลี สงฆ์ จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล ฯ”

อุปาลิสังฆเภทสูตร ท. อํ. (๓๕)
ตบ. ๒๔ : ๗๗-๗๘ ตท. ๒๔ : ๗๗
ตอ. G.S. V : ๕๓


http://www.84000.org/true/265.html

   rockonyou      4 ส.ค. 58   เวลา 3:14:00    IP = 108.41.101.183
 


  คำตอบที่ 2  
 
"ศีลมีคุณสถานเดียว ไม่มีโทษแม้แต่น้อย"


" .. การละเมิดศีล ๕ ข้อที่ ๑ นั้นเป็นบาปนัก ชีวิตใครใครก็รัก ชีวิตใครใครก็หวง ชีวิตใครใครก็ปรารถนาจะถนอมรักษาไว้ให้สวัสดี ความปฏิบัติละเมิดศีลข้อที่ ๑ ด้วยการทำลายชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นเป็นบาปเป็นความ
เศร้าหมองแห่งจิต

แต่การทำลายชีวิตตนเองเศร้าหมองยิ่งกว่า บาปหนักยิ่งกว่า ผู้ใหญ่ท่านว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายนั้นจะต้องไปเกิดเป็นหมาบ้า ๕๐๐ ชาติ จริงหรือไม่จริงเชื่อไว้ก่อนก็ดีกว่า

แม้มีศีลข้อที่ ๑ ให้มั่นคง เชื่อให้มั่นว่าศีลมีคุณสถานเดียว ศีลไม่มีโทษแม้แต่น้อย .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-548760.html

   rockonyou      4 ส.ค. 58   เวลา 3:15:00    IP = 108.41.101.183
 


  คำตอบที่ 3  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน..

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-37.html


   rockonyou      4 ส.ค. 58   เวลา 3:16:00    IP = 108.41.101.183
 


  คำตอบที่ 4  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน..


ทุกข์กับความเพียรเท่านั้นที่มีค่ามากในโลกนี้

หากไม่มีทุกข์กับความเพียรเสียแล้ว ใคร ๆ ในโลกนี้..

จะไม่ทำความดีเพื่อพ้นทุกข์ในโลกนี้และโลกหน้าตลอดถึงพระนิพพาน "

(หลวงปู่เทศก์ เทศรังสี)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-15.html

   rockonyou      4 ส.ค. 58   เวลา 3:18:00    IP = 108.41.101.183
 


  คำตอบที่ 5  
 
พุทธศาสนสุภาษิต

สีลวรรค - หมวดศีล


สีลํ เสตุ มเหสกฺโข สีลํ คนฺโธ อนุตฺตโร
สีลํ วิเลปนํ เสฏฺฐํ เยน วาติ ทิโส ทิสํ

ศีลเป็นสะพานอันสำคัญ ศีลเป็นกลิ่นที่ไม่มีกลิ่นอื่นยิ่งกว่า
ศีลเป็นเครื่องลูบไล้อันประเสริฐสุด เพราะศีล (มีกลิ่น) ขจรไปทั่วทุกทิศ


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html


   rockonyou      4 ส.ค. 58   เวลา 3:21:00    IP = 108.41.101.183
 


  คำตอบที่ 6  
 
ปรัชญาสากล


ความจริงอยู่ที่ไหน ก็มีคุณสมบัติเดียวกัน เหมือนกันหมด

โรเบิร์ต ฮัชชิ่ง


http://www.baanjomyut.com/10000sword/poemworld/poemactual/actual2.html


   rockonyou      4 ส.ค. 58   เวลา 3:22:00    IP = 108.41.101.183
 


  คำตอบที่ 7  
 
สำนวนไทย


เคียงบ่าเคียงไหล่

- ฐานะเสมอกัน ทัดเทียมกัน อยู่ในระดับเดียวกัน


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/03.html


   rockonyou      4 ส.ค. 58   เวลา 3:23:00    IP = 108.41.101.183
 


  คำตอบที่ 8  
 
รวมคําคมภาษาอังกฤษ สั้น ๆ โดน ๆ พร้อมแปลไทย


A second chance does not mean anything if you have not learned from your first mistake.

( โอกาสครั้งที่สองก็ไม่มีความหมายอะไร หากเราไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งแรก )


http://www.xn--42ca1gyc0g.net/cat_9-5.html


   rockonyou      4 ส.ค. 58   เวลา 3:25:00    IP = 108.41.101.183
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip วิญญาณพยาบาท สัมภเวสี นางสอิ้ง - นรกสวรรค์ท่านเลือกได้

https://www.youtube.com/watch?v=j_DMSpKDcik

   rockonyou      4 ส.ค. 58   เวลา 3:26:00    IP = 108.41.101.183
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip สาระธรรมเพื่อมวลชน ตอนที่ 64

https://www.youtube.com/watch?v=K-Dc62ZKfdg

   rockonyou      4 ส.ค. 58   เวลา 3:27:00    IP = 108.41.101.183
 


  คำตอบที่ 11  
 

ขอบคุณมากครับพี่

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      4 ส.ค. 58   เวลา 9:35:00    IP = 1.47.39.213
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      kabinblueser      4 ส.ค. 58   เวลา 9:37:00    IP = 125.27.118.198
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
^ ^

   สมาชิกแบบพิเศษ      tumemeng      4 ส.ค. 58   เวลา 22:03:00    IP = 49.228.152.37
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket