(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  อริยสัจ 4 - แก้ปัญหาชีวิต + clip ศรัทธาจริต + clip เกร็ดความรู้ 5 ข้อเกี่ยวกับโน๊ตบุ๊ค  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 5:57:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


525 การตรัสรู้ที่สมบูรณ์คืออะไร ?

ปัญหา การตรัสรู้คืออะไร ? พระพุทธเจ้าทรงประกาศว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเมื่อใด ?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา (ภายในญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างภายใน ไดเกิดขึ้นแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ (สัจจญาณ)

ทุกขอริยสัจจ์ เป็นสิ่งควรกำหนดรู้ (กิจจญาณ) ทุกขอริยสัจจ์นั้นเรากำหนดรู้แล้ว (กตญาณ)....

“นี้คือทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ (สัจจญาณ) ทุกขสมุทัย....เป็นสิ่งควรละ (กิจจญาณ) ทุกขสมุทัย ... นั้นเราละแล้ว (กตญาณ)....

“นี้คือทุกขนิโรธอริยสัจจ์ (สัจจญาณ) ทุกขนิโรธ.... นั้นควรทำให้แจ้ง (กิจจญาณ) ทุกขนิโรธ ... นั้นเราได้กระทำให้แจ้งแล้ว (กตญาณ)....

“นี้คือปฏิปทาถึงความดับทุกข์ (สัจจญาณ) ปฏิปทาถึงความดับทุกข์นั้น ควรทำให้เกิดมีขึ้น (กิจจญาณ) ปฏิปทาถึงความดับทุกข์นั้นเราทำให้เกิดมีแล้ว (กตญาณ)....

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็การเห็นแจ้งด้วยญาณตามความเป็นจริงในอริยสัจจ์ ๔ เหล่านี้ แต่ละอย่างนับด้วย (ญาณ) ๓ อย่างดังกล่าวมา รวมเป็นอาการ ๑๒ ยังไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องตราบใด ความนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก.... แต่เมื่อใด ความเห็นด้วยญาณในอริยสัจจ์ ๔ ตามความเป็นจริง.... มีอาการรวม ๑๒ ญาณของเราบริสุทธิ์เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณตนว่า เป็นผู้ตรัสรู้....ญาณทัสสนะได้บังเกิดขึ้นแก่เราว่า วิมุติของเราไม่กลับกลอก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มี....”

ตถาคตสูตร ที่ ๑ มหา. สํ. (๑๖๖๖-๑๖๗๐ )
ตบ. ๑๙ : ๕๒๙-๕๓๐ ตท. ๑๙ : ๔๗๘-๔๗๙
ตอ. K.S. ๕ : ๓๕๘-๓๕๙

# หากมีคําไหนไม่เข้าใจ ก็เข้ามา search ความหมายได้ใน link ข้างล่างครับ อนุโมทนาครับ #

http://palungjit.org/dict/


http://www.84000.org/true/525.html

   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 6:00:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 2  
 
ข้อคิดเตือนใจ...กับพุทธศาสนสุภาษิตน่ารู้

หมวดทาน


มนาปทายี ลภเต มนาปํ อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ

ผู้ให้ของชอบใจ ย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศ ผู้ให้ของดี ย่อมได้ของดี ผู้ให้ของประเสริฐ ย่อมถึงฐานะอันประเสริฐ


http://hilight.kapook.com/view/62509

   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 6:02:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 3  
 
เกร็ดธรรมคำสอนสุดยอด !!...หลวงพ่อชา สุภัทโท


• ให้ถูกกับจริต
โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

อารมณ์ของสมถกรรมฐานนี้
ถ้าไม่ถูกจริตของเรา มันก็ไม่สลด ไม่สังเวช
อันใดที่ถูกกับจริต อันนั้นก็จะประสบบ่อย ๆ
มีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั้นบ่อย ๆ
แต่เราไม่ค่อยจะได้สังเกต
จึงควรสังเกตเพื่อให้ได้ประโยชน์
เปรียบเหมือนกับอาหารที่เขาจัดมาให้สำรับหนึ่ง
มันก็มีหลายอย่าง เราก็ชิมไปทุกถ้วยทุกอย่าง

นั่นแหละ แล้วก็จะรู้เองว่า
อาหารอย่างไหนที่เราชอบ อย่างไหนที่เราไม่ชอบ
อย่างไหนชอบก็ว่ามีรสชาติอร่อยกว่าอย่างอื่น
นี่พูดถึงอาหาร นี่ก็เทียบให้เห็นกับจริตของคนเรา
กรรมฐานที่ถูกกับจริต มันก็สบาย


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=39067

   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 6:04:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 4  
 
อริยสัจ 4 - แก้ปัญหาชีวิต


'อริยสัจ 4 ประการ' เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งดำเนินการแก้ปัญหาตามเหตุผลตามเหตุปัจจัย คือ การแก้ปัญหาของบุคคลด้วยปัญญาของตัวบุคคลนั้นเอง โดยไม่ต้องอาศัยการดลบันดาลประทานพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

เป็นสัจธรรมความจริงที่เกี่ยวกับชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด อยู่ในเพศหรือภาวะใด จะต้องประสบด้วยกันทั้งสิ้น

ดังนั้น เพื่อยืนยันถึงหลักอริยสัจว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทุกอย่างโดยเฉพาะในการแก้ปัญหาชีวิตในสังคม จึงขอเสนอแนะนำหลักอริยสัจ 4 มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ทุกข์ ขั้นตัวปัญหา จัดเป็นขั้นแถลงหรือแสดงปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจและรู้รอบเขต กล่าวคือ ต้องรู้สภาพปัญหา ความไม่พอใจ ความติดขัดบกพร่องที่บุคคลได้ประสบหรือเกิดขึ้นในชีวิตของตน โดยต้องกำหนดรู้ ทำใจยอมรับ ทำความเข้าใจ และกำหนดขอบเขตของมันให้แจ่มชัดว่าเป็นปัญหาหรือไม่ เป็นปัญหาใหญ่หรือปัญหารอง

ขั้นที่ 2 สมุทัย ขั้นสาเหตุของปัญหา จัดเป็นขั้นวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขกำจัดให้หมดสิ้นไป กล่าวคือ ต้องแสวงหาสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหา หรือเกิดความติดขัดบกพร่องในชีวิตบุคคล โดยให้เฟ้นหาสาเหตุแห่งปัญหาหรือความทุกข์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องชัดเจน และต้องเป็นสาเหตุต้นตอจริง ๆ ที่เกิดจากตัวเองเป็นส่วนใหญ่ มิใช่ไปโทษโชคชะตา ซึ่งเป็นเรื่องนอกตัวออกไปทั้งหมด

ขั้นที่ 3 นิโรธ ขั้นดับปัญหา จัดเป็นขั้นชี้บอกภาวะปราศจากปัญหาซึ่งเป็นจุดหมายที่ต้องการ ให้เห็นว่าการแก้ปัญหานั้นเป็นไปได้ และจุดหมายนั้นควรเข้าถึงซึ่งจะต้องให้สำเร็จให้จงได้ หรือทำให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมา โดยกำหนดจุดหมายปลายทางที่แน่นอน พร้อมทั้งกำหนดจุดหมายและเป้าหมายรองไว้ด้วยว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมีจุดหมายและเป้าหมายเพียงใดแค่ไหน

ขั้นที่ 4 มรรค ขั้นลงมือแก้ปัญหา จัดเป็นขั้นกำหนดวิธีการและรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติในการลงมือแก้ปัญหา กล่าวคือ การลงมือปฏิบัติหรือดำเนินการตามวิธีการอย่างละเอียดเพื่อแก้ปัญหาไปตามขั้นตอน โดยกำหนดวางวิธีการ วางแผนงานและรายการที่จะต้องทำให้ละเอียด เป็นต้น

พระพุทธศาสนามีหลักการสำคัญอยู่ที่อริยสัจ 4 ประการ ที่จัดว่าเป็นแก่นเป็นแกน หรือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXlOVEUwTVRFMU13PT0


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%884-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-267308.html


   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 6:07:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 5  
 
สำนวนไทย
พลิกกระเป๋า

- เสียจนหมดตัว


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/21.html

   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 6:08:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 6  
 
clip ศรัทธาจริต (5/7) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

https://www.youtube.com/watch?v=evOH7x6u8hU
   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 6:11:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 7  
 
clip คมธรรม : คิดบวก

https://www.youtube.com/watch?v=QDq6RxivEKk

   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 6:12:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip เกร็ดความรู้ 5 ข้อเกี่ยวกับโน๊ตบุ๊ค

# ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่า ห้ามเอาผ้าไปรองใต้ notebook ทุกทีผมเอาหนังสือไปรองไว้กันนํ้าเข้า แหะ ๆ #

https://www.youtube.com/watch?v=a_5TY4Pab_Q

   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 6:16:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip Pantera - Mouth For War (Official Video)

# เอาสุดยอดแห่ง riff มาฝากกันครับ ฮิ ๆ #

https://www.youtube.com/watch?v=a3JSbOt7CLo

   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 7:09:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip Pantera - Walk (Official Video)

# สุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=AkFqg5wAuFk

   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 7:10:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip Pantera - Cowboys From Hell (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=_7EQlfprV9E

   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 7:11:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 12  
 
clip Hold (รั้ง) - The Eard [Music Video]

# เพลงนี้มันดีครับ จากกระทู้ข้างล่างครับ #

ฝากเพลงวงเพื่อนหน่อยครับ

http://www.guitarthai.com/webboard/question.asp?QID=411260

https://www.youtube.com/watch?v=Z-zJ1oZ04f4

   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 7:14:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 13  
 
clip แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม - ศรีวิไล [Official MV]

# เพลงดี ๆ จากพี่แมวครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=kffQl6r4aTk


   rockonyou      21 พ.ค. 59   เวลา 7:15:00    IP = 98.116.247.252
 


  คำตอบที่ 14  
 

clip เกร็ดความรู้ 5 ข้อเกี่ยวกับโน๊ตบุ๊ค

ขอบคุณมากๆครับพี่

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      21 พ.ค. 59   เวลา 13:10:00    IP = 171.5.250.15
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
^ ^ OK Good Information Thank You

   สมาชิกแบบพิเศษ      tumemeng      22 พ.ค. 59   เวลา 0:01:00    IP = 180.183.153.208
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
โหวดให้น้า rockonyou เห็นด้วยกับน้าชิตชัยกับหนังสั้นที่ดีมาก และ น้าtumemeng เยี่ยมมาก ๆ ครับ เยี่ยมมาก ๆ ครับ

   thon      22 พ.ค. 59   เวลา 20:53:00    IP = 171.5.248.214
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนาครับทุกคน

ขอบคุณครับคุณ thon ถ้าผมไม่ได้ดู clip เกร็ดความรู้ 5 ข้อเกี่ยวกับโน๊ตบุ๊ค ผมก็คงจะไม่รู้อะไรหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับ notebook ยังไงต้องขอขอบคุณคนที่ทํา clip ด้วยครับ

   rockonyou      23 พ.ค. 59   เวลา 3:11:00    IP = 98.116.247.252
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket