Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  พรปีใหม่จากหลวงพ่อพระราชพรหมยาน + clip การแก้ปัญหา - ว.วชิรเมธี + clip สมัยก่อน VS สมัยนี้ ของเก่า ใครใช้เป็นบ้าง ?  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 8:45:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 1  
 
สวัสดีปีใหม่ครับพี่ Webmaster และทุก ๆ ท่าน ลืมไปเลย ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดี ๆ ในชีวิตครับ

   rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 8:53:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 2  
 
มุตโตทัย (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)


13. วิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตบุคคลแท้

อกุปฺปํ สพฺพธมฺเมสุ เญยฺยธมฺมา ปเวสฺสนฺโต

บุคคลผู้มีจิตไม่กำเริบในกิเลสทั้งปวง รู้ธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นพหิทธาธรรมทั้งที่เป็น อัชฌัตติกาธรรม สนฺโต จึงเป็นผู้สงบระงับ สันตบุคคลเช่นนี้แลที่จะบริบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะ มีธรรมบริสุทธิ์สะอาด มีใจมั่นคงเป็นสัตบุรุษผู้ทรงเทวธรรมตามความในพระคาถาว่า หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร อุปัตติเทวา ผู้พรั่งพร้อมด้วยกามคุณ วุ่นวายอยู่ด้วยกิเลส เหตุไฉนจึงจะเป็นสันตบุคคลได้ ความในพระคาถานี้ย่อมต้องหมายถึงวิสุทธิเทวา คือพระอรหันต์แน่นอน ท่านผู้เช่นนั้นเป็นสันตบุคคลแท้ สมควรจะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะ และ สุกฺกธรรม คือความบริสุทธิ์แท้


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6323

   rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 8:58:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 3  
 
พรปีใหม่จากหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง)


พรปีใหม่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง)
คัดย่อจากหนังสือกรรมฐาน ๔๐ หน้า ๒๓๕-๒๔๒

ปีใหม่ก็จะคืบคลานเข้ามาถึง ก็เป็นอันว่าชีวิตของเราก็ล่วงเข้ามาอีก ๑ ปี
ปีใหม่ที่เคลื่อนเข้ามาเราก็จะแก่เข้าไปอีก ชีวิตของเราก็จะเดินเข้าไปหาความดับ
เพราะธรรมดาของชีวิตเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น และก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลาง และมีการตายแตกทำลายพันธุ์ไปในที่สุด นี่เป็นกฎธรรมดาของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นได้

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า โลกมีอันจะต้องฉิบหายไปในที่สุด ไม่มีอะไรทรงตัว
ทีนี้สำหรับเราเหล่าพุทธบริษัท ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นพุทธมามกะ คือนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ

พระบาลีกล่าวว่า บุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมจะไม่สลาย คือ จะต้องไม่พินาศไปด้วยอำนาจของโลกซึ่งเต็มไปด้วยความแปรปรวน

ฉะนั้น ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าวางใจ จงอย่าประมาทในชีวิต จงคิดว่าคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ทั้ง ๓ ประการ จะสามารถทรงเราให้มีชีวิตอยู่ได้ นี่กล่าวโดยเฉพาะ ถ้าเราสิ้นอายุขัย การนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทำให้เราพ้นทุกข์

ฉะนั้น นับตั้งแต่นี้ต่อไป ตั้งใจไว้ว่า เราจะยึดเอาคุณความดีขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไว้เป็นประจำ คือ คำภาวนาว่า พุทโธ ๆ เป็นปกติ ถ้าเป็นอย่างนี้ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะมีความสุขในชีวิต คือ จิตของท่านจะทรงสมาธิ อำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าจะทำจิตใจของท่านให้เยือกเย็น มีความสุข อันตรายจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายก็จะพ้นภัย และด้วยอำนาจของพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ

แต่ถ้าชีวิตอายุขัยที่จะสิ้นไปเมื่อไร ความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบันดาลให้เราพ้นอบายภูมิทั้ง ๔ ประการ คือ ไม่เกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน อย่างเลวที่สุดเราก็จะเป็นเทวดา ถ้าจิตใจมีสมาธิแรงกล้า เราจะเข้าถึงการเป็นพรหม ถ้าจิตของเราโดยนิยมไม่ยึดในขันธ์ห้า หรือว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา จิตเราเกาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน เราจะไปที่นั่น เอาใจตรงนี้ยึดองค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดานั่นเอง ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะพ้นจากกิเลสจะเข้าถึงพระนิพพานได้

เอาล่ะ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับปีเก่าจะสิ้นไป ปีใหม่จะเข้ามา
ขออำนาจพุทธบารมีขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน
และพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
พร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์ทั้งหมดที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุด

จงปกปักรักษาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้มีความมั่นในคุณพระรัตนตรัย
ขอให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหมดภัยใด ๆ ที่ปรากฏต่อโลกจงอย่ามีกับพุทธบริษัท
ขอให้จิตใจของท่านพุทธบริษัทมีความปลอดโปร่งพ้นจากกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน
เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ในชาตินี้

เว็บทางนิพพาน www เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน


https://palungjit.org/threads/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A4%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87.273923/

   rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 9:03:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 4  
 
สุภาษิต - หมวด ต


ตามใจปากมากหนี้

ความหมาย : เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมาก


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95/list/%E0%B8%95   rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 9:04:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 5  
 
คำไวพจน์ ม้า


พาชี


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C


   rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 9:07:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 6  
 
คําคมกวน ๆ สถานะโดน ๆ


อย่ามอง “รัก” เพียง เเค่”ภายนอก”…เพราะคง ดูไม่ออก ว่า “รัก” เป็นแบบไหน…

“สถาปัตยกรรม” ยังต้องมีช่าง “ตกแต่งภายใน”…โปรดมอง “รัก” ให้ลึกจาก “หัวใจ” ใช่หน้าตา..


http://club.sanook.com/25303/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%86/   rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 9:09:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 7  
 
clip การแก้ปัญหา - ว.วชิรเมธี

https://www.youtube.com/watch?v=412XCZgmoNM

   rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 9:09:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip สมัยก่อน VS สมัยนี้ ของเก่า ใครใช้เป็นบ้าง ?

# ขอขอบคุณ รู้ไว้ใช่ว่า channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=yoWg_rrxHuA

   rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 9:14:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip เรื่องบันดาลใจ ตอนที่ 14 คาดเข็มขัดนิรภัย ปลอดภัยกว่าเยอะ

# ขอขอบคุณ Social Marketing TH channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=hF1ZLo5hTbM

   rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 9:17:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip กล่องความทรงจำ : กรพินธุ์ [Official MV]

# ขอขอบคุณ RS friends channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=76C5SyhUKRI

   rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 9:25:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 11  
 

ขอบคุณมากๆ นะครับ ^^

สวัสดีปีใหม่ 2562 ด้วยนะครับ

มีความสุขมากๆ นะครับ สุขภาพแข็งแรง เดินทางปลอดภัยครับผม ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      1 ม.ค. 62   เวลา 11:08:00    IP = 49.48.219.25
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 
สวัสดีครับคุณชิดชัย ขอบคุณครับ คุณด้วยครับ ขอให้โชคดีครับ

   rockonyou      1 ม.ค. 62   เวลา 15:03:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 13  
 
สวัสดีปีใหม่ ด้วยครับ
ขอให้ คุณrockonyouและครอบครัวมีความสุขมากๆ นะครับ

   tuar1234      1 ม.ค. 62   เวลา 18:22:00    IP = 184.22.212.224
 


  คำตอบที่ 14  
 
ขอบคุณครับ...

   gula101      2 ม.ค. 62   เวลา 6:58:00    IP = 223.206.247.240
 


  คำตอบที่ 15  
 
ขอบคุณครับ สวัสดีปีใหม่ด้วยครับคุณ tuar1234 และอาจารย์ gula ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดี ๆ ตลอดไปครับ


   rockonyou      2 ม.ค. 62   เวลา 11:26:00    IP = 24.90.191.124
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket