Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ขันธ์ 5 เป็นภาระหนัก + clip อย่าหวั่นไหวในวันที่อ่อนแอ อย่ายอมแพ้ในวันที่เจอแค่ปัญหา + clip สารคดีชีวประวัติ หงา คาราวาน  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 5:43:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 1  
 
มุตโตทัย (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)


16. ความสำคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปัจฉิมเทศนา

พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน ๓ กาลมีความสำคัญยิ่ง อันพุทธบริษัทควรสนใจพิจารณาเป็นพิเศษ คือ

ก. ปฐมโพธิกาล ได้ทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี เป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา เรียกว่า ธรรมจักร เบื้องต้นทรงยกส่วนสุด ๒ อย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพขึ้นมาแสดงว่า เทว เม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา ภิกษุทั้งหลาย ส่วนที่สุด ๒ อย่างอันบรรพชิตไม่พึงเสพ คือ กามสุขัลลิกา และอัตตกิลมถา อธิบายว่า กามสุขัลลิกา เป็นส่วนแห่งความรัก อัตตกิลมถา เป็นส่วนแห่งความชังทั้ง ๒ ส่วนนี้เป็นตัวสมุทัย เมื่อผู้บำเพ็ญตบะธรรมทั้งหลายโดยอยู่ซึ่งส่วนทั้งสองนี้ ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลาง เพราะเมื่อบำเพ็ญเพียรพยายามทำสมาธิ จิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจ ครั้นเมื่อจิตนึกคิดฟุ้งซ่านรำคาญก็เสียใจ ความดีใจนั้น คือ กามสุขัลลิกา ความเสียใจนั้นแล คือ อัตตกิลมถา ความดีใจก็เป็นราคะ ความเสียใจก็เป็นโทสะ ความไม่รู้เท่าในราคะ โทสะ ทั้งสองนี้เป็นโมหะ ฉะนั้น ผู้ที่พยายามประกอบความเพียรในเบื้องแรกต้องกระทบส่วนสุดทั้งสองนั้นแลก่อน ถ้าเมื่อกระทบส่วน ๒ นั้นอยู่ ชื่อว่าผิดอยู่แต่เป็นธรรมดาแท้ทีเดียว ต้องผิดเสียก่อนจึงถูก แม้พระบรมศาสดาแต่ก่อนนั้นพระองค์ก็ผิดมาเต็มที่เหมือนกัน แม้พระอัครสาวกทั้งสอง ก็ซ้ำเป็นมิจฉาทิฐิมาก่อนแล้วทั้งสิ้น แม้สาวกทั้งหลายเหล่าอื่น ๆ ก็ล้วนแต่ผิดมาแล้วทั้งนั้น ต่อเมื่อพระองค์มาดำเนินทางกลาง ทำจิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ ได้ญาณ ๒ ในสองยามเบื้องต้นในราตรี ได้ญาณที่ ๓ กล่าวคืออาสวักขยญาณในยามใกล้รุ่ง จึงได้ถูกทางกลางอันแท้จริงทำจิตของพระองค์ให้พ้นจากความผิด กล่าวคือ...ส่วนสุดทั้งสองนั้น พ้นจากสมมติโคตร สมมติชาติ สมมติวาส สมมติวงศ์ และสมมติประเพณี ถึงความเป็นอริยโคตร อริยชาติ อริยวาส อริยวงศ์ และอริยประเพณี ส่วนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเล่าก็มารู้ตามพระองค์ ทำให้ได้อาสวักขยญาณพ้นจากความผิดตามพระองค์ไป ส่วนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในระยะแรก ๆ ก็ต้องผิดเป็นธรรมดา แต่เมื่อผิดก็ต้องรู้เท่าแล้วทำให้ถูก เมื่อยังมีดีใจเสียใจในการบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ ก็ตกอยู่ในโลกธรรม เมื่อตกอยู่ในโลกธรรม จึงเป็นผู้หวั่นไหวเพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละ ชื่อว่าความหวั่นไหวไปมา อุปฺปนฺโน โข เม โลกธรรมจะเกิดที่ไหน เกิดที่เรา โลกธรรมมี ๘ มรรคเครื่องแก้ก็มี ๘ มรรค ๘ เครื่องแก้โลกธรรม ๘ ฉะนั้น พระองค์จึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแก้ส่วน ๒ เมื่อแก้ส่วน ๒ ได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรค ตัดกระแสโลก ทำใจให้เป็นจาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตติ อนาลโย (สละสลัดตัดขาดวางใจหายห่วง) รวมความว่า เมื่อส่วน ๒ ยังมีอยู่ในใจผู้ใดแล้ว ผู้นั้นก็ยังไม่ถูกทาง เมื่อผู้มีใจพ้นจากส่วนทั้ง ๒ แล้ว ก็ไม่หวั่นไหว หมดธุลี เกษมจากโยคะ จึงว่าเนื้อความแห่งธรรมจักรสำคัญมาก พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรนี้ยังโลกธาตุให้หวั่นไหว จะไม่หวั่นไหวอย่างไร เพราะมีใจความสำคัญอย่างนี้ โลกธาตุก็มิใช่อะไรอื่น คือตัวเรานี้เอง ตัวเราก็คือธาตุของโลก หวั่นไหวเพราะเห็นในของที่ไม่เคยเห็น เพราะจิตพ้นจากส่วน ๒ ธาตุของโลกจึงหวั่นไหว หวั่นไหวเพราะจะไม่มาก่อธาตุของโลกอีกแล


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6323

   rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 5:51:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 2  
 
ขันธ์ 5 เป็นภาระหนัก

จากพระธรรมเทศนาตอนหนึ่งซึ่งพระอาจารย์วัน อุตตโม
ได้แสดงแก่พระเณร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2521


"การปฏิบัติในทางจิตเป็นการขุดโค่นเอารากเง่าของกิเลสทั้งหลาย ด้วยปัญญาวิปัสสนาค้นคิดติดตามลงไป เพราะเราทุกข์มาแล้วกี่ภพกี่ชาติ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ เกิดแล้ว เกิดอีก แล้วก็หลงเพลิดเพลินอีก ก่อกรรมทำเวรแก่ตัวของเราอยู่อย่างนั้น ไม่มีทางสิ้นสุด เกิดมาแล้วก็ยังสงสัยในภพในชาติ ก็อย่างโลกเขาสงสัยกันอยู่ ค้นอย่างนั้น ค้นอย่างนี้ ตลอดค้นไปถึงดวงดาวอยู่บนท้องฟ้า ก็เพราะสงสัยอยู่นั้นเอง ทั้งที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้มาก่อนแล้ว แต่พวกเกิดมาที่ยังมีกิเลสอยู่ก็มาสงสัยอีก ตายแล้วเกิด ตายแล้วสูญ ก็มาคิดสงสัยกันอยู่อย่างนี้แหละ เลยไม่มีทางสิ้นสุด เมื่อจิตนี้ยังมีกิเลสอยู่ทำให้มีความเวียนว่ายตายเกิด เกิดแล้วก็มีความสงสัย สงสัยในภพชาติของตน ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตรตระการตา ซึ่งพวกคนเขลาหมกอยู่ แต่ท่านผู้รู้หาข้องไม่ที่เราติดข้องอยู่ก็คือเป็นคนเขลา เป็นคนที่ไม่เฉลียวฉลาดนั้นเอง ไปหลงไหลสิ่งที่ไม่ควรหลง หาสุขแต่ก็ไปยึดเอาความทุกข์ อยากได้สุขแต่ไปสร้างกรรมที่ให้เกิดความทุกข์แก่ตัวของเราเอง เราแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นทุกข์แก่ตัวของเรา หาแต่สิ่งที่เป็นกังวลแก่จิตใจของเรา หาแต่สิ่งที่เดือดร้อนจิตใจของเรา เราจึงเป็นผู้ที่เดือดร้อน เดี๋ยวก็เดือดร้อนอย่างนี้ ร้อยแปดพันอย่างที่เราจะต้องเดือดร้อน เดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสแผดเผาจิตใจของเรา เดือดร้อนเพราะกองทุกข์ที่มีอยู่ในรูปกายของเราแผดเผา เราก็เลยมีความทุกข์ความร้อนอยู่อย่างนั้น แต่ละวันแต่ละคืนเราก็ทุกข์ เย็นมาเราก็ทุกข์ ร้อนมาเราก็ทุกข์ มีความทุกข์เป็นประจำอยู่ ทั้งที่เรามีความทุกข์ เราก็ยังหลงอยู่ในความทุกข์ สำคัญทุกข์ว่าเป็นสุข สำคัญชั่วว่าเป็นดี ก็เนื่องจากเราเป็นผู้ที่หลง

ฉะนั้นให้เรามาพิจารณาใคร่ครวญโดยปัญญาที่รอบคอบหาเหตุผล ค้นคิดติดตาม
เพื่อจะได้แก้ความหลงความเมาในภพในชาติของเรานี้ เพราะเราเมามาแล้วไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาติ หลงมาแล้วเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้น ตัณหาจึงได้ชื่อว่าเป็นต้นเหตุที่ให้ก่อภพก่อชาติ ท่านจึงว่า ยายัง ตณฺหา โปโนพฺกวิกา จิตใดที่ยังมีตัณหาอยู่จะต้องให้เกิดในภพในชาติต่อ ๆ ไป เพราะอำนาจของตัณหานี้เอง เป็นผู้สร้างภพสร้างชาติให้แก่เรา จึงว่าเป็นตัวการที่สำคัญ เราจะต้องกำจัดตัณหานี้ เพราะตัณหาเป็นตัวร้ายที่ทำลายความสุขของสัตว์ทั้งหลายอยู่"


https://palungjit.org/threads/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-5-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81.3279/

   rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 5:58:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 3  
 
สุภาษิต - หมวด ต


ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

ความหมาย : การลงทุนที่สูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95/list/%E0%B8%95   rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 6:01:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 4  
 
คำไวพจน์ ยักษ์


กุมภัณฑ์


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C   rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 6:03:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 5  
 
คําคมความรัก


ผู้ชายไม่ได้ต้องการนางฟ้า แต่ต้องการคนที่มีเวลาให้กัน

ผู้หญิงไม่ได้ต้องการเทพบุตร แต่ต้องการคนที่หยุดสักที


http://club.sanook.com/25303/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%86/   rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 6:06:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 6  
 
clip อย่าหวั่นไหวในวันที่อ่อนแอ อย่ายอมแพ้ในวันที่เจอแค่ปัญหา

https://www.youtube.com/watch?v=g5EV-oy3u8E

   rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 6:09:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 7  
 
clip สารคดีชีวประวัติ หงา คาราวาน (สุรชัย จันทิมาธร)

# ขอขอบคุณ เพชรายุทธ สระภักดิ์ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=et9h6EyEAWg

   rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 6:16:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip เรื่องบันดาลใจ ตอนที่ 19 บ้านใจดี

# ขอขอบคุณ Social Marketing TH channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=dH1J5Nngcjs

   rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 6:19:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip ใจเพียว ๆ / เลอโดม

# ขอขอบคุณ TalalaTV channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ใน MV นี้ คนที่ร้องเพลงนี้คือ พี่กอล์ฟ เบญจล ครับ ฮิ ๆ #

https://www.youtube.com/watch?v=-8_5NXesoAs

   rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 6:22:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip มาโนช พุฒตาล รายการวิทยุ คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง ตอนดอยสอยมาลัย [19 July 2018] 1/2

# ขอขอบคุณ มาโนช พุฒตาล Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=9vAfjk2hF_g&t=1178s

   rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 7:09:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip มาโนช พุฒตาล รายการวิทยุ คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง [19 July 2018] 2/2

https://www.youtube.com/watch?v=v_KFFqOPt3U

   rockonyou      4 ม.ค. 62   เวลา 7:10:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 12  
 

ขอบคุณมากๆ นะครับ ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      5 ม.ค. 62   เวลา 11:24:00    IP = 49.49.81.182
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
ยินดีเสมอครับคุณชิตชัย ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:32:00    IP = 24.90.191.124
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket