Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  หลงตน..หลงคน..หลงอำนาจ + clip หนทางสู่มรรคผล + clip สูงวัยไทยแลนด์ : ลุงแดงขนมใส่ไส้  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 7:38:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 1  
 
มุตโตทัย (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)


16. ความสำคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปัจฉิมเทศนา

ข. มัชฌิมโพธิกาล ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในชุมชนพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ ณ พระราชอุทยานเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห์ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ พึงเป็นผู้ทำจิตให้ยิ่ง การที่จะทำจิตให้ยิ่งได้ต้องเป็นผู้สงบระงับ อิจฺฉา โลภสมาปนฺโน สมโณ กึ ภวิสฺสติ เมื่อประกอบด้วยความอยากดิ้นรนโลภหลงอยู่แล้วจักเป็นผู้สงระงับได้อย่างไร ต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติพระวินัยเป็นเบื้องต้น และเจริญกรรมฐานตั้งต้นแต่การเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทำให้มาก เจริญให้มาก ในการพิจารณามหาสติปัฏฐาน มีกายนุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นเบื้องแรก พึงพิจารณาส่วนแห่งร่างกาย โดยอาการแห่งบริกรรมสวนะคือ พิจารณาโดยอาการคาดคะเนว่า ส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะไปเสียก่อน เพราะเมื่อพิจารณาเช่นนี้ใจไม่ห่างจากกาย ทำให้รวมง่าย เมื่อทำให้มาก ในบริกรรมสวนะแล้ว จักเกิดขึ้นซึ่งอุคคหนิมิตให้ชำนาญในที่นั้นจนเป็นปฏิภาค ชำนาญในปฏิภาคโดยยิ่งแล้วจักเป็นวิปัสสนา เจริญวิปัสสนาจนเป็นวิปัสสนาอย่างอุกฤษฏ์ ทำจิตเข้าถึงฐีติภูตํ ดังกล่าวแล้วในอุบายแห่งวิปัสสนาชื่อว่าปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้ว โมกฺขํ จึงจะข้ามพ้น จึงพ้นจากโลกชื่อว่าโลกุตตรธรรม เขมํ จึงเกษมจากโยคะ (เครื่องร้อย) ฉะนั้น เนื้อความในมัชฌิมเทศนาจึงสำคัญเพราะเล็งถึงวิมุตติธรรมด้วยประการ ฉะนี้แลฯ


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6323

   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 7:42:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 2  
 
หลงตน..หลงคน..หลงอำนาจ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)


ผู้มีโมหะมาก คือมีความหลงมาก มีความรู้สึกที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควร ในตน ในคน ในอำนาจ

ผู้หลงตนเป็นคนมีโมหะ มีความรู้สึกที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควรในตนเอง คนหลงตนจะมีความรู้สึกว่าตนเป็นผู้มีความดี ความสามารถ ความพิเศษเหนือใครทั้งหลายเกินความจริง เป็นความรู้สึกในตนที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควร

เมื่อมีความรู้สึกอันเป็นโมหะ ความหลง ราคะ หรือโลภะและโทสะก็จะเกิดตามมาได้โดยไม่ยาก เมื่อหลงตนว่า ดีวิเศษเหนือคนทั้งหลาย ความโลภให้ได้มาซึ่งสิ่งอันสมควรแก่ความดี ความดีวิเศษของตน ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ความโกรธด้วยไม่ต้องการให้ความดี ความวิเศษนั้นถูกเปรียบถูกลบล้าง ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

ผู้หลงคนจะมีความรู้สึกว่าคนนั้นคนนี้ที่ตนหลงมีความสำคัญมีความดีวิเศษเหนือคนอื่น เกิดความมุ่งหวังเกี่ยวกับความสำคัญ ความดีความวิเศษของคนนั้นคนนี้ ความมุ่งหวังนั้นเป็นโลภะและเมื่อมีความหวังก็มีได้ทั้งสมหวังและความผิดหวังเป็นธรรมดา ความผิดหวังนั้นเป็นโทสะ

ผู้หลงอำนาจเป็นผู้มีโมหะมีความรู้สึกที่ไม่ถูกไม่ชอบไม่ควร ในอำนาจที่ตนมี ผู้หลงอำนาจจะมีความรู้สึกว่า อำนาจที่ตนมีอยู่นั้นยิ่งใหญ่ เหนืออำนาจทั้งหลายเกินความจริง เป็นความรู้สึกที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควร

ผู้หลงอำนาจของตนว่ายิ่งใหญ่เหนืออำนาจทั้งหลาย ย่อมเกิดความเห่อเหิมทะเยอทะยานในการใช้อำนาจนั้น ให้เกิดผลเสริมอำนาจของตนให้ยิ่งขึ้น ความรู้สึกนี้จัดเป็นโลภะ และแม้ไม่เป็นไปดังความเหิมเห่อทะเยอทะยาน ความผิดหวังนั้นจักเป็นโทสะ

: ผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8752   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 7:45:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 3  
 
สุภาษิต - หมวด ต


ติเรือทั้งโกลน

ความหมาย : ติพล่อย ๆ ตำหนิในสิ่งที่เขายังทำไม่เสร็จ


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95/list/%E0%B8%95   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 7:48:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 4  
 
คำไวพจน์ ยักษ์


อสุรา


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 7:51:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 5  
 
คําคมความรัก


ยอมเป็นแค่คนดีที่ไม่มีใครดีกว่าเป็นคนหลายใจที่ไม่มีอะไรดี


http://club.sanook.com/25303/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%86/
   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 7:54:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 6  
 
clip พระอาจารย์ตั๋น 184 ชุด 10 20.หนทางสู่มรรคผล 30 กันยายน 2555

https://www.youtube.com/watch?v=eDE26ZNrISs

   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 8:00:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 7  
 
clip สูงวัยไทยแลนด์ : ลุงแดงขนมใส่ไส้ ( 22 มิ.ย. 61)

# ขอขอบคุณ Thai PBS channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=b62dD6ldWdo

   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 8:03:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip เรื่องบันดาลใจ ตอนที่ 20 กินฉลาดต้องอ่านฉลาก

# ขอขอบคุณ Social Marketing TH channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=Zo2Sutqhs_4

   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 8:04:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip มาโนช พุฒตาล รายการวิทยุ คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง ตอน : all by myself
[5 Mar 2018] 1/2

# ขอขอบคุณ มาโนช พุฒตาล Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=zeXlu9yF_iM&t=5s

   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 8:05:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip มาโนช พุฒตาล รายการวิทยุ คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง ตอน : เดินทางคนเดียว [5 Mar 2018] 2/2

https://www.youtube.com/watch?v=jr_w6lrppZc

   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 8:06:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip Kelly Clarkson - Heat (Easy Star All-Stars & Michael Goldwasser Reggae Remix) [Official Audio]

# ขอขอบคุณ Kelly Clarkson channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=fGcTPBfIf9o

   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 8:07:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 12  
 
clip เฉลยตอนจบ / บีมายเกสท์ (ตั้ม สมประสงค์)

# ขอขอบคุณ Talala TV channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=DxgHdKUCBoo

   rockonyou      5 ม.ค. 62   เวลา 8:10:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 13  
 

ขอบคุณมากๆ นะครับ ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      5 ม.ค. 62   เวลา 11:24:00    IP = 49.49.81.182
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
ยินดีเสมอครับคุณชิตชัย ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:30:00    IP = 24.90.191.124
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket