Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  จนเงินแต่อย่าจนความดี + clip นักปฏิบัติต้องฝืนกิเลส + clip Home flick ฉายหนังบนดาดฟ้าครั้งแรก  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 7:55:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 1  
 
มุตโตทัย (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)


ค. ปัจฉิมโพธิกาล ทรงแสดงปัจฉิมเทศนาในที่ชุมชนพระอริยสาวก ณ พระราชอุทยานสาลวันของมัลลกษัตริย์กรุงกุสินารา ในเวลาจวนจะปรินิพพานว่า หนฺทานิ อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว ขยวยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาท พิจารณาสังขารที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป เมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาเช่นนั้นจักเป็นผู้แทงตลอด พระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ก็ปิดพระโอษฐ์มิได้ตรัสอะไรต่อไปอีกเลย จึงเรียกว่า ปัจฉิมเทศนาอธิบายความต่อไปว่า สังขารมันเกิดขึ้นที่ไหน อะไรเป็นสังขาร สังขารมันก็เกิดขึ้นที่จิตของเราเองเป็นอาการของจิตพาให้เกิดขึ้นซึ่งสมมติทั้งหลาย สังขารนี้แล เป็นตัวการสมมติบัญญัติสิ่งทั้งหลายในโลกความจริงในโลกทั้งหลายหรือธรรมธาตุทั้งหลายเขามีเขาเป็นอยู่อย่างนั้น แผ่นดิน ต้นไม้ ภูเขา ฟ้า แดด เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นนั้นเป็นนี้เลย เจ้าสังขารตัวการนี้เข้าไปปรุงแต่งว่า เขาเป็นนั้นเป็นนี้จนหลงกันว่าเป็นจริง ถือเอาว่าเป็นตัวเรา เป็นของของเราเสียสิ้น จึงมี ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นทำจิตดั้งเดิมให้หลงตามไป เกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนว่ายไปไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอเนกภพ อเนกชาติ เพราะเจ้าตัวสังขารนั้นแลเป็นตัวเหตุ จึงทรงสอนให้พิจารณาสังขารว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา ให้เป็นปรีชาญาณชัดแจ้ง เกิดจากผลแห่งการเจริญปฏิภาคเป็นส่วนเบื้องต้น จนทำจิตให้เข้าภวังค์ เมื่อกระแสแห่งภวังค์หายไป มีญาณเกิดขึ้นว่า "นั้นเป็นอย่างนั้น เป็นสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์" เกิดขึ้นในจิตจริง ๆ จนชำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์ ก็รู้เท่าสังขารได้ สังขารก็จะมาปรุงแต่งให้จิตกำเริบอีกไม่ได้ ได้ในคาถาว่า อกุปฺปํ สพฺพธมฺเมสุ เญยฺยธมฺมา ปเวสฺสนฺโต เมื่อสังขารปรุงแต่งจิตไม่ได้แล้ว ก็ไม่กำเริบรู้เท่าธรรมทั้งปวง สนฺโต ก็เป็นผู้สงบระงับถึงซึ่งวิมุตติธรรม ด้วยประการฉะนี้ ปัจฉิมเทศนานี้เป็นคำสำคัญแท้ ทำให้ผู้พิจารณารู้แจ้งถึงที่สุด พระองค์จึงได้ปิดพระโอษฐ์แต่เพียงนี้

พระธรรมเทศนาใน ๓ กาลนี้ ย่อมมีความสำคัญเหนือความสำคัญในทุกๆ กาล ปฐมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรม มัชฌิมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรม ปัจฉิมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรม รวมทั้ง ๓ กาล ล้วนแต่เล็งถึงวิมุตติธรรมทั้งสิ้น ด้วยประการฉะนี้


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6323

   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:02:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 2  
 
จนเงินแต่อย่าจนความดี


จนเงินแต่อย่าจนความดี
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ทฬิททิย ทุกฺขํ โลเก
อิณาทานญจ วุจจติ

ความจนเป็นความทุกข์ในโลก
การเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์
เช่นเดียวกัน
คนเราลองได้จนแล้ว ย่อมมีแต่ความทุกข์ยาก เพราะเหตุฉะนี้ ท่านจึงเรียกว่า "ยากจน" คิดจะทำอะไรก็ยากที่จะเห็นทาง อยากได้อะไรก็ยากที่จะได้ หันไปพึ่งพาอาศัยใครก็ยากที่จะได้รับความช่วยเหลือ เพราะโลกสมัยนี้ถือคติว่า "มีเงินนับว่าน้อง มีทองนับว่าพี่ ยากจนเงินทองพี่น้องไม่มี"

เมื่อไม่มีเงินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามา ก็เป็นทุกข์เสียดอกเบี้ยแพง ๆ ก็เป็นทุกข์ ถูกเขาทวงหนี้ก็เป็นทุกข์ ถูกเจ้าหนี้ตามตัว ก็เป็นทุกข์ ถูกจับเข้าคุกเข้าตะรางเพราะไม่มีเงินใช้หนี้ ก็เป็นทุกข์ จนเงินนับว่าทุกข์มากแล้ว จนความดีเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคนไม่มีศรัทธาในพระศาสนา ปราศจากความอายชั่วกลัวบาปเกียจคร้านโง่เขลา เรียกว่า คนจนความดี
เขาทำชั่วทางกาย วาจา ใจ เรียกว่า เป็นหนี้
ทำชั่วแล้วนึกภาวนาในใจไม่อยากให้ใครรู้ เรียกว่าเสียดอกเบี้ย
ถูกคนดีมีศีลธรรมว่ากล่าวตักเตือน เรียกว่า ถูกทวงหนี้
ไปไหนมาไหนมีแต่ความร้อนใจ เรียกว่า ถูกตามตัว
เมื่อตายไปก็ตกนรกหมกไหม้ เรียกว่า ถูกจองจำ
ชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นอะไรต่อไปข้างหน้าได้ แม้จะเกิดมาจน ก็จงพยายามสร้างเนื้อสร้างตัว ก็อาจพ้นจากสภาพความจนได้ในที่สุด ถึงแม้ยังยากจนอยู่ก็ขอให้จนแต่เงินทอง อย่าจนคุณธรรม

โปรดนึกเสมอว่า

"อยู่เรือนพังยังดีมีความสุข
ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้าหมอง
จนยังดีมีธรรมค้ำประคอง
ดีกว่าปองทุจริตผิดศีลธรรม"


https://palungjit.org/threads/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5.5002/

   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:05:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 3  
 
สุภาษิต - หมวด ต


ตีตนก่อนไข้

ความหมาย : กังวลทุกข์ร้อนก่อนในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95/list/%E0%B8%95
   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:07:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 4  
 
คำไวพจน์ ยักษ์


อสูร


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:09:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 5  
 
คําคมความรัก


ความรักคือการเดินทางไกล กว่าจะถึงหัวใจมันต้องใช้เวลา


http://club.sanook.com/25303/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%86/
   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:13:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 6  
 
clip พระอาจารย์ตั๋น 188 ชุด 10 24.นักปฏิบัติต้องฝืนกิเลส 28 ธันวาคม 2555

https://www.youtube.com/watch?v=q6JRtVOtM8c


   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:14:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 7  
 
clip เรื่องบันดาลใจ ตอนลดหวาน ลดโรค

# ขอขอบคุณ Social Marketing TH channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=4zYO6KiRr8A

   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:15:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip Home flick ฉายหนังบนดาดฟ้าครั้งแรก

# ขอขอบคุณ Thatree TV channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=4WRBp4rSYVs&t=2s

   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:16:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip Home flick จัดฉายหนังสารคดีนอกกระแส Oasis : supersonic ที่โคราช

https://www.youtube.com/watch?v=g4zpw49NIPU

   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:17:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip รักเธอมากกว่าเดิม / Be my guest (หนุ่มกรรชัย)

# ขอขอบคุณ Talala TV channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=qCRCopuhdGc

   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:37:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip เรื่องเล่าก่อนฟ้าสาง ตอนเพื่อนตาย

# ขอขอบคุณ หลอนก่อนนอน channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=LhLaIc3BnlU

   rockonyou      6 ม.ค. 62   เวลา 8:39:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 12  
 

ขอบคุณมากๆ นะครับ ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      7 ม.ค. 62   เวลา 14:41:00    IP = 125.26.33.48
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
ยินดีเสมอครับคุณชิตชัย ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      8 ม.ค. 62   เวลา 8:08:00    IP = 24.90.191.124
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket