(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  วิถีแห่งการปฏิบัติวิถีแห่งพระอาจารย์มั่น วิถีแห่งปฏิจจสมุปบาท + พุทโธ อยากได้ต้องทำเอา + “ หาบเร่ ” เดลิเวอรี่โบราณ  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 10:42:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
คติธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

อะไร ๆ ที่เป็นสมบัติของโลก
มิใช่สมบัติอันแท้จริงของเรา
ตัวจริงไม่มีใครเหลียวแล

สมบัติในโลกเราแสวงหามา
หามาทุจริตก็เป็นไฟเผา
เผาตัวทำให้ฉิบหายได้จริง ๆ

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95.15961/


   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 10:44:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
วิถีแห่งการปฏิบัติวิถีแห่งพระอาจารย์มั่น วิถีแห่งปฏิจจสมุปบาท

ขณะที่สำนวนของพระมหาบัว ญาณสัมปันโนว่า

" จวนจะถึงวันลงจากถ้ำตอนกลางคืนราว 4.00 นาฬิกา คือ 10 ทุ่ม ท่านคิดถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดบรมนิวาส "

คิดถึงว่า " เวลานี้ท่านจะพิจารณาอะไรอยู่ ? "

สำนวนของพระญาณวิริยาจารย์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ก็ปรากฏว่าท่านเจ้าคุณอุบาลี กำลังนั่งสมาธิอยู่ที่ศาลาเหลืองบนธรรมาสน์ "

เป็นเวลาราว 23.00 น. นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

แม้ว่าสำนวนของพระญาณวิริยาจารย์จะระบุว่า " อยู่มาวันหนึ่งท่านนั่งกำหนดพิจารณาความละเอียดอยู่ในถ้ำสิงโตนั้นได้ระลึกไปถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( สิริจันโท จันทร์ ) ณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพ ฯ "

ท่านกำหนดด้วยว่าเป็นวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8

แม้สถานที่จะแตกต่างกัน แม้กาละที่อ้างอิงจะแตกต่างกัน แต่เนื้อหาแล้วกลับตรงกันและสำนวน พระญาณวิริยาจารย์ได้จดจารไว้อย่างค่อนข้างละเอียด

โปรดอ่าน

กำลังพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทว่า

อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิด สังขาร

สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิด วิญญาณ

วิญญาณ เป็นปัจจัยให้เกิด นามรูป

นามรูป เป็นปัจจัยให้เกิด ผัสสะ

ผัสสะ เป็นปัจจัยให้เกิด เวทนา

เวทนา เป็นปัจจัยให้เกิด ตัณหา

ตัณหา เป็นปัจจัยให้เกิด อุปทาน

อุปทาน เป็นปัจจัยให้เกิด ภพ

ภพ เป็นปัจจัยให้เกิด ชาติ

เมื่อเป็น ชาติ ก็ต้องมี ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสสะ อุปายาสะ และการพลัดพรากจากของรักของชอบความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี้เหตุมาจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย

และเมื่อยังมีอวิชชาอยู่ตราบใดก็จะต้องมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ตราบนั้น

ก็ได้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงพิจารณาถึง ปฏิจจสมุปบาท ว่าพระองค์ท่านได้ทวนกระแสกลับดูตัว อวิชชา

จึงได้เริ่มทวนกระแสว่า เพราะเหตุใดจึงต้องแก่ ตาย โศกเศร้าเสียใจ ร้องไห้รำพัน คับแค้นแน่นใจ เพราะความพลัดพรากจากของชอบใจ พลาดหวัง

ได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้เพราะได้เกิดมาเป็นอัตภาพแห่งมนุษย์จะต้องประสบความเป็นเช่นนี้ทุกคน

อัตภาพก็มาจาก ภพ ซึ่งเป็นผลมาจาก อุปทาน คือความเข้าไปยึดมั่นถือมั่น

ก็ได้ถอยกลับมาจากที่ว่าก่อน อุปทาน นี้มาจากอะไร คือมาจาก ตัณหา คือความทะเยอทะยาน

ความทะเยอทะยานเหล่านี้ก็มาจาก เวทนา คือความเสวยทุกข์ เสวยสุข

ความเสวยทุกข์ เสวยสุข นี้ก็เนื่องมาจากอายตนะ คือ มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

เช่น มีตาไปเห็นรูปก็เกิดความสุข ทุกข์ หูได้ยินเสียง จมูกได้ดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัสใจกระทบอารมณ์เกิดความทุกข์ สุข

ก็นับเนื่องมาจากนามรูป

พิจารณาถอยร่น ปฏิจจสมุปบาท มาจนถึงรูปนามนี้แล้วเกิดความสงสัยว่าถอยจากรูปนามยังมีวิญญาณและสังขาร แล้วจึงขึ้นต้นด้วยอวิชชาและวิญญาณ สังขารนี้ก็มีแล้วในนามรูป เหตุไฉนจึงมามีสังขารและวิญญาณโดยเฉพาะของตัวมันอีก

เมื่อท่านสงสัยแล้วก็ได้เลิกพิจารณาในวันนั้น

ปมเงื่อนมิได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้คือเงาสะท้อนแห่ง เจโตปริยญาณ ประการเดียว หากที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธรรมระหว่างกัน

ก็ดังที่สำนวน พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว

กระนั้นรายละเอียดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธรรมของ ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์กับ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กลับมีรายละเอียดมากยิ่งกว่านั้น

โดยเฉพาะที่เห็นได้จากสำนวน พระญาณวิริยาจารย์

คอลัมน์วิถีแห่งพระอาจารย์ใหญ่

โดย ดวงเดือน ประดับดาว

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97.44431/   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 10:52:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
“ มรดกโลกบ้านเชียง ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/vysY01jdUL4?si=FTSH0dI6kqGk-IoH

https://youtu.be/jI_ykllw4FQ?si=J2XE-FWNqE0U2daP

   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 10:55:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
พุทโธ อยากได้ต้องทำเอา : หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตฺโต # 50

https://www.youtube.com/watch?v=L8ZJ6g2QK0w


   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 10:56:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
/\

สิ่งที่ลูกอยากบอก

# ขออนุโมทนากับน้อง ๆ ทุกคนด้วยครับ #

https://youtu.be/kficj4LjUfs?si=fUoA0OEsM7eBZBIS

   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 10:58:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
“ หาบเร่ ” เดลิเวอรี่โบราณ : ซีรีส์วิถีคน ( 7 ต.ค. 62 )

# ขอขอบคุณ Thai PBS Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/live/98XLhKilXB8?si=RpBqL5PdKFwJhQuk
   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 11:08:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
Funny panda moments #25

# ขอขอบคุณ pandapia HD channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/YbExgZp1xYw?si=7Zm3NHYv-8PwvZIx

   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 11:22:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
คอนเสิร์ต Grammy X RS : 90's Versary Concert ปรากฏการณ์ข้ามจักรวาล

# ขอขอบคุณ FEED channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/U5Og3nzARk8?si=w_eGuWGPthxqtrGx   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 11:27:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
รักแท้ - Silent Scream [ Official MV ]

# ขอขอบคุณ Silent Scream channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/mwyVyfEzMz4?si=ovK_TKF-40EoWZ_b

   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 11:29:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
แสงจากฟ้า - Silent Scream [ Official MV ]

https://youtu.be/0BbTFWA27Ig?si=7rlL7H4JVWGwvJBW


   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 11:31:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
Kristin - เศษส่วน ( Factor )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/0Tqeu-mptj0?si=C3V-xl-e_veFP_f5   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 11:42:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
Kristin - สักครั้ง ( Just Once )

https://youtu.be/w9kRnqelkLo?si=4Amy0zNaaJzucpVY


   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 11:44:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
LIVE แรกของปี 2023 MIXING TRICK ด้วยสิ่งนี้

# ขอขอบคุณ พี่รงค์สอน mix channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/K8qOHmh2PJU?si=avpMC6cZRiZDAZRM

   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 11:50:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.1 ตอนที่ 7/8 | 31-08-64 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/RksarxOWlyE?si=C6XeNycQdRx0vwCJ

   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 11:52:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.1 ตอนที่ 8/8 | 31-08-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/nZOcFXd_IUU?si=XNL7d2EvKiRySSK3


   rockonyou      27 ส.ค. 66   เวลา 11:54:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      28 ส.ค. 66   เวลา 6:59:00    IP = 125.27.205.244
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 12:20:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket