Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  วิเวกธรรม กิเลสทั้งหลายที่เป็นประธาน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ + ธรรมที่หยั่งรู้ยาก + แอ๊ด คาราบาว - เมืองไทย 2651  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 8:36:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
คติธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ธรรมเป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจ
ถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียว
ความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์
ได้กองเท่าภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอ

ไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียว
จะอยู่ในโลกใด กองสมบัติใด ก็เป็นเพียงโลก
เศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้น
ไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิด

ความทุกข์ทรมาน ความอดทน
ทนทาน ต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่าง ๆ
ไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจ
ถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทาง

ใจจะกลายเป็นของประเสริฐ
ให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95.15961/


   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 8:46:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
วิเวกธรรม กิเลสทั้งหลายที่เป็นประธาน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ / พระอาจารย์มั่น

วิเวกธรรม

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิเวกธรรมแก่เมตตคูมาณพดังต่อไปนี้
อุปธิกิเลสมีประเภท 10 ประการ คือ

1. ตัณหา
2. ทิฐิ
3. กิเลส
4. กรรม
5. ทุจริตความประพฤตชั่วด้วย กาย วาจา และใจ
6. อาหาร
7. ปฏิฆะ
8. อุปาทินนกะ ธาตุสี่
9. อายตนะหก
10. วิญญาณกายหก

ทุกข์ทั้งหลายมีชาติทุกข์เป็นต้นย่อมมีอุปธิกิเลสเหล่านี้เป็นเหตุ เป็นนิพพาน เป็นปัจจัย เมื่อบุคคลมารู้ทั่วถึง รู้แจ้งประจักษ์ชัดด้วยวิปัสสนาปัญญาว่า สังขารที่หลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา หรือมารู้ทั่วถึงว่ายํ กิญจิ สมุทยธมมํ สพพนตํ นิโรธธมมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา ดังนี้แล้วเป็นผู้ตามเห็นซึ่งชาติว่าเป็นแดนเกิดแห่งวัฏทุกข์ และมาเห็นว่าอุปธิเป็นแดนเกิดแห่งชาติทุกข์เป็นต้นแล้ว ก็ไม่พึงทำอุปธิมีตัณหาเป็นต้นให้เจริญขึ้นในสันดานเลย

เมื่อจะทรงแสดงธรรมเครื่องข้ามตัณหาจึงตรัสพระคาถาว่า ยํ กิญจิ สญชานาสิ อุทธํ อโธ ติโยญจาปิ มชเฌ เอเตสุ นนทิญจ ปนุชชวิญญาณํ ภเว น ติฏฐ ดูก่อนท่านทั้งหลาย ท่านจงรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในเบื้องบน เบื้องต่ำ และเบื้องขวาง สถานกลางแล้วจงบรรเทาเสีย จะละเสียซึ่งความเพลิดเพลินและความถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น วิญญาณของท่านก็จะไม่ตั้งอยู่ในภพดังนี้

คำว่าเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวางสถานกลางนั้น ทรงแสดงไว้ 6 นัย คือ

นัยที่ 1
อนาคตเป็นเบื้องบน
อดีตเป็นเบื้องต่ำ
ปัจจุบันเป็นเบื้องขวางสถานกลาง

นัยที่ 2
เหล่าธรรมที่เป็นกุศลเป็นเบื้องบน
เหล่าธรรมที่เป็นอกุศลเป็นเบื้องต่ำ
เหล่าธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นเบื้องขวางสถานกลาง

นัยที่ 3
เทวโลกเป็นเบื้องบน
อบายโลกเป็นเบื้องต่ำ
มนุสสโลกเป็นเบื้องขวางสถานกลาง

นัยที่ 4
สุขเวทนาเป็นเบื้องบน
ทุกขเวทนาเป็นเบื้องต่ำ
อุเบกขาเวทนาเป็นเบื้องขวางสถานกลาง

นัยที่ 5
อรูปธาตุเป็นเบื้องบน
กามธาตุเป็นเบื้องต่ำ
รูปธาตุเป็นเบื้องขวางสถานกลาง

นัยที่ 6
กำหนดแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องบน
กำหนดแต่ปลายผมลงไปเป็นเบื้องต่ำ
ส่วนท่ามกลางเป็นเบื้องขวางสถานกลาง

เมื่อท่านมาสำคัญหมายรู้เบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวางสถานกลาง ทั้ง 6 นัยนี้แล้ว แม้อย่างใดอย่างหนึ่งพึงบรรเทาเสียซึ่งนันทิ ความยินดีเพลิดเพลิน และอภินิเวส ความถือมั่นด้วยตัณหา และทิฐิในเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวางสถานกลาง เสียให้สิ้นทุกประการ แล้ววิญญาณของท่านจะไม่ตั้งอยู่ในภพและปุณภพอีกเลย

เมื่อบุคคลมารู้ชัดด้วยญาณจักษุในส่วนเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวางสถานกลาง ไม่ให้ตัณหาซ่านไปในภพน้อย ภพใหญ่ มีญาณหยั่งรู้ในอริยสัจ 4 เป็นผู้ไม่มีกังวล คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ และทุจจริตต่าง ๆ ละกังวลทั้งปวงเสียแล้ว กามภเว อสตตํ ก็เป็นผู้ไม่ข้องเกี่ยวพัวพันในวัตถุกาม และกิเลสกาม ในกามภพและปุณภพอีกเลย ท่านนั้นเป็นผู้ข้ามโอฆะ ห้วงลึกที่กดสัตว์ให้จมอยู่ในวัฏสงสาร โอฆะนั้น 4 ประการคือ

1. กามโอฆะ
2. ภวโอฆะ
3. ทิฐิโอฆะ
4. อวิชชา

โอฆะ ติณโณ จ ปรํ ท่านนั้นย่อมข้ามห้วงทั้ง 4 ไปฟากโน้น คือ พระนิพพานธรรม อขีเณ เป็นผู้ไม่มีตะปูคือกิเลสเป็นเครื่องตรึงแล้ว
กิเลสทั้งหลายที่เป็นประธาน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ และกิเลสที่เป็นบริวาร มี โกโธ อุปนาโห เป็นต้น จนถึงอกุศลอภิสังขารซึ่งเป็นประหนึ่งตะปูเครื่องตรึงจิตให้แนบแน่นอยู่ ยากที่สัตว์จะฉุดจะถอนให้เคลื่อนให้หลุดได้ เมื่อบุคคลมาละเสียแล้ว ตัดขึ้นพร้อมแล้ว เผาเสียด้วยเพลิงคือญาณแล้ว เป็นนรชนผู้รู้ผู้ดำเนินด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องรู้แจ้งชัดเป็นเวทคู ผู้ถึงฝั่งแห่งวิทยาในพระศาสนานี้ ไม่มีความสงสัยใน ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และปฎิจจสมุปบาทธรรม ปัจจยการ ย่อมบรรลุถึงวิเวกธรรม คือพระอมฤตนฤพานด้วยประการฉะนี้

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0-%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B0-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.12883/


   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 8:58:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
“ ปราสาทเมืองต่ำ : สระน้ำ ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/jzcqNgfGgnQ?si=4WfYxaWfat2C9PSy

   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:02:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
ธรรมที่หยั่งรู้ยาก

https://www.youtube.com/watch?v=7jPlJSox94Y

   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:03:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
ละครธรรมนำชีวิต | ตอน " สิ่งที่มี-สิ่งที่ขาด " | 05-04-61 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/itY4857o6z0?si=HyBS5rCBTASNSsMa

   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:17:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
Pain in the Neck ไม่ได้แปลว่าเจ็บคอ !! แต่ในเชิงสำนวนมันแปลว่าอะไร ?

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/T_zBTR0LsBg?si=3qYTXQQktVn8GWAU

   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:19:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
นาทีช่วยเหลือลูกสุนัขในท่อ 9 ชีวิต

# ขอขอบคุณ เรื่องจริงผ่านจอ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขออนุโมทนากับคนใจดีใน vdo นี้ด้วยครับ เยี่ยมมาก ๆ ครับ #

https://youtu.be/OTBWPt1PG08?si=xZSFdDbM2yGmohYK   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:29:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
แอ๊ด คาราบาว - เมืองไทย 2651

# ขอขอบคุณ Carabao Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=hjYfvS08dTM   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:37:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
ที่ดินศรีราชาบนเขาน้ำซับเนื้อที่ 7 ไร่กว่า ฮวงจุ้ยดีและเฮงมาก ด้านหลังติดภูเขา

# ขอขอบคุณ Oar XYZ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/FehGpcDw3OI?si=BGvZzXP0FbMvgErS

   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:40:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
เพลงผิดหวัง ( XYZ )

https://youtu.be/tGPylAt4IcE?si=jSVPb-qXCBTuE8jG


   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:42:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
Kristin - อ๊ะ ๆ ( Ah Ah )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/vJsyVAdTQX4?si=bbL2XcxslruxXDHk

   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:46:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
Kristin - คำอธิบาย ( Acoustic Version )

https://youtu.be/r0fsO4_0nJk?si=q91QX33dLrvARotf


   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:48:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
NCYRVLOG 14 : P_down ยอดมนุษย์ดนตรี

# ขอขอบคุณ พี่รงค์สอน mix channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/pJn0JArXDUc?si=nXrFLSotHxUE-Zew

   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:55:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.2 ตอนที่ 3/8 | 06-09-64 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Tdi3Maes47M?si=_cORqL-MAtGsOvM5

   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:58:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.2 ตอนที่ 4/8 | 06-09-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/4ZGbDu_iEFM?si=2ucwKxD3UEUCKMul


   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:59:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      30 ส.ค. 66   เวลา 7:34:00    IP = 125.27.207.34
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      30 ส.ค. 66   เวลา 10:49:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket